251/2002

Given i Helsingfors den 5 april 2002

Lag om ändring av 6 § lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 6 § 3 och 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 3 mom. i lag 1323/1997 och 6 § 4 mom. i lag 85/1999, samt

fogas till 6 § nya 4, 5 och 7 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 6 mom., som följer:

6 §

Om en A- eller B-avdelnings tillgångar enligt 46 § och med stöd av den meddelade bestämmelser i samband med bokslutet uppskattas täcka beloppet av ansvaret enligt 46 och 47 § och tillgångarna i sin helhet beräknas varaktigt överstiga beloppet av ifrågavarande avdelnings pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna överföras till täckning för en annan avdelnings pensionsansvar. En överföring av tillgångar från en B-avdelning förutsätter dock Försäkringsinspektionens samtycke. Till följd av överföringen får ansvarsunderskott inte kvarstå i den avdelning varifrån tillgångar överförs. När tillgångar överförs från en B-avdelning förutsätts dock att verksamhetskapitalet i enlighet med 48 c § 2 mom. efter överföringen uppgår till minst solvensgränsens dubbla belopp.

En pensionsstiftelse som ämnar överföra tillgångar från en A-avdelning till en B-avdelning skall i förväg göra en anmälan om detta till Försäkringsinspektionen. I anmälan skall lämnas nödvändiga uppgifter om den tilltänkta överföringen samt de tilläggsutredningar för bedömning av hur bestående övertäckningen är som Försäkringsinspektionen begärt. Försäkringsinspektionen har rätt att ställa sådana villkor för överföringen som den anser nödvändiga för tryggande av de försäkrades intressen.

Försäkringsinspektionen kan inom en månad från det att den i 4 mom. avsedda anmälan och nödvändiga utredningar lämnats till Försäkringsinspektionen förbjuda den tilltänkta överföringen av tillgångar till en annan avdelning eller, om överföringen redan gjorts, ålägga pensionsstiftelsen att vidta åtgärder för att återkalla överföringen, om överföringen anses strida mot de villkor för överföring som ställs i denna lag eller om överföringen annars anses äventyra de försäkrades intressen.

Närmare bestämmelser om hur tillgångarna och skulderna samt intäkterna och kostnaderna inom en pensionsstiftelses avdelningar skall hållas åtskils utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela anvisningar om hur nämnda förordning skall tillämpas på en pensionsstiftelse.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov också närmare föreskrifter om den ansökan och anmälan som avses i denna paragraf samt om de uppgifter som skall lämnas i ansökan och anmälan.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 250/2001
EkUB 1/2002
RSv 14/2002

Helsingfors den 5 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.