250/2002

Given i Helsingfors den 5 april 2002

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 84/1999,

ändras 10 § 2 mom., 27 § 2 mom., 56 § och 83 a § 1 och 2 mom. samt 92 § 3 mom.,

av dessa lagrum 56 § sådan den lyder i lag 945/1994, 83 a § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 84/1999 och 83 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 1777/1995, samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

8 a §

Tillgångarna och skulderna samt intäkterna och kostnaderna för en pensionskassa som bedriver lagstadgad verksamhet skall hållas åtskils enligt avdelning i fråga om den lagstadgade verksamheten och annan verksamhet (indelning enligt avdelning).

Om i fråga om en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet eller beviljar tilläggsförmåner vid en pensionskassa tillgångarna enligt 83 § och med stöd av den meddelade bestämmelser i samband med bokslutet uppskattas varaktigt överstiga beloppet av avdelningens ansvarsskuld och övriga skulder, får de tillgångar som motsvarar skillnaden (övertäckning) överföras till en annan avdelning. Överföring av övertäckning från en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet förutsätter dock Försäkringsinspektionens samtycke. Vid överföring av övertäckning från en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet förutsätts dessutom att verksamhetskapitalet i enlighet med 83 d § 2 mom. är minst det dubbla beloppet av solvensgränsen efter överföringen.

En pensionskassa som ämnar överföra övertäckning från en avdelning som beviljar tilläggsförmåner till en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet skall i förväg göra en anmälan om överföringen till Försäkringsinspektionen. I anmälan skall lämnas nödvändiga uppgifter om den tilltänkta överföringen samt de tilläggsutredningar för bedömning av hur bestående övertäckningen är som Försäkringsinspektionen begärt. Försäkringsinspektionen har rätt att ställa sådana villkor för överföringen som den anser nödvändiga för tryggande av de försäkrades intressen.

Försäkringsinspektionen kan inom en månad från det att den i 3 mom. avsedda anmälan och nödvändiga utredningar lämnats till Försäkringsinspektionen förbjuda den tilltänkta överföringen till en annan avdelning eller, om överföringen redan gjorts, ålägga pensionskassan att vidta åtgärder för att återkalla överföringen, om överföringen anses strida mot de villkor för överföring som ställs i denna lag eller om överföringen annars anses äventyra de försäkrades intressen.

Till den del den i 2 mom. avsedda skillnaden uppkommit på grund av medlemsavgifter som medlemmarna har betalt kan ingen överföring göras till en annan avdelning. I pensionskassans stadgar skall fastställas hur övertäckning som överförs från en avdelning till en annan skall användas mellan delägarna.

Närmare bestämmelser om hur tillgångarna och skulderna samt intäkterna och kostnaderna inom en pensionskassas avdelningar skall hållas åtskils utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela anvisningar om hur nämnda förordning skall tillämpas på en pensionskassa.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov också närmare föreskrifter om den ansökan och anmälan som avses i denna paragraf samt om de uppgifter som skall lämnas i ansökan och anmälan.

10 §

Den som är omyndig eller i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara stiftare.

27 §

Den som är omyndig eller i konkurs eller som meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem eller verkställande direktör.

56 §

Om revision av en försäkringskassa gäller vad som bestäms i detta kapitel och i revisionslagen (936/1994).

En försäkringskassa skall ha minst två revisorer. Revisorerna väljs av kassamötet. I kassans stadgar kan likväl bestämmas att såväl medlemmarna som delägarna har rätt att välja ett bestämt antal revisorer, delägarna dock högst hälften av det totala antalet revisorer.

Utöver de ordinarie revisorerna skall väljas minst två revisorssuppleanter. Vad som i denna lag bestäms om revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

Utan hinder av bestämmelserna i 3 mom. kan man dock avstå från att välja en revisorssuppleant, om till revisor har valts en revisionssammanslutning som avses i 5 eller 6 § revisionslagen och något annat inte föreskrivs i kassans stadgar.

83 a §

Om i fråga om en pensionskassa som endast beviljar tilläggsförmåner eller i fråga om en avdelning som beviljar tilläggsförmåner tillgångarna enligt 83 § och med stöd av den meddelade bestämmelser i samband med bokslutet uppskattas varaktigt överstiga beloppet av pensionskassans eller, på motsvarande sätt, en av dess avdelningars ansvarsskuld och övriga skulder, får den övertäckning som motsvarar skillnaden med Försäkringsinspektionens samtycke återbetalas till pensionskassans delägare i relation till de försäkringstekniska ansvarsskulderna. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov ges bestämmelser om att värdet av vissa tillgångar som hör till täckningen beräknas med avvikelse från tillgångarnas gängse värde vid uppskattningen av övertäckningen. Förutsättning för att tillgångar skall kunna återbetalas från en avdelning som beviljar tilläggsförmåner är att verksamhetskapitalet för en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet överskrider det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen enligt 83 d § 1 mom.

Till den del den i 1 mom. avsedda skillnaden uppkommit på grund av medlemsavgifter som medlemmarna har betalt kan ingen återbetalning till delägare ske.


92 §

En utan grund utbetald förmån får återkrävas även genom att den kvittas mot förmåner som betalas framdeles. Från ett förmånsbelopp får dock inte utan den försäkrades eller förmånstagarens samtycke dras av mer än en sjättedel av den del av förmånsbeloppet som återstår efter att förskott med stöd av lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller källskatt med stöd av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) har innehållits på förmånen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 250/2001
EkUB 1/2002
RSv 14/2002

Helsingfors den 5 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.