242/2002

Given i Helsingfors den 5 april 2002

Lag om ändring av 58 § lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 58 § lagen den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) ett nytt 2 mom. som följer:

58 §
Justering av räntan på försäljningspris och lån

Utan hinder av vad som i 1 mom. föreskrivs om räntorna på bostadslån, uppbärs på de bostadslån som avses i momentet från ingången av 2002 högst en ränta, nedan referensräntan, som Europeiska gemenskapens kommission använder då den bedömer om det ingår statligt stöd i ett lån som beviljats av en offentlig sammanslutning. Räntan som justerats till samma nivå som referensräntan förändras på samma sätt som referensräntan under den återstående lånetiden. Jord- och skogsbruksministeriet skall meddela om förändringar i räntan på dessa bostadslån i Finlands författningssamling så snart kommissionen har meddelat om förändringar i räntan.


Denna lag träder i kraft den 10 april 2002.

RP 243/2001
JsUB 2/2002
RSv 11/2002

Helsingfors den 5 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.