227/2002

Given i Helsingfors den 28 mars 2002

Lag om ändring av 25 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) 25 § 2 och 5 mom., sådana de lyder i lag 367/1997, som följer:

25 §

Om i 1 mom. avsedd verksamhet eller försummelse av en förbindelse skall anses vara ringa eller om det funnits andra särskilda skäl för verksamheten eller försummelsen, kan avträdelseersättningen indras för viss tid eller beslut fattas om att avträdelseersättningen betalas till samma belopp som tidigare. Ett avträdelsetillägg kan även indras delvis. Sådana särskilda skäl till försummelse av en förbindelse som avses i detta moment föreligger, om mark som berörs av förbindelsen, genom ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år, för bedrivande av jordbruk har överlåtits eller arrenderats ut som tillskottsmark till en person som vid överlåtelsetidpunkten bedriver jordbruk på gårdsbruksenheten så att han eller hon i enlighet med bestämmelserna i 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) har tagit i nämnda lag bestämd försäkring för minimipensionsskydd. Dessutom förutsätts att förvärvaren förbundit sig att under minst fem år i sin besittning ha och odla det område som överlåts eller arrenderas ut. Som i detta moment avsedda särskilda skäl anses också överlåtelse av sådan mark som berörs av förbindelsen för att användas som sådant naturskyddsområde eller landskapsvårdsområde som avses i naturvårdslagen (1096/1996).


I fråga om en sådan förvärvare som avses i 2 mom. iakttas i tillämpliga delar 13, 28, 29 och 32 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994). Vid beräkning av avträdelseersättningens kapitalvärde beaktas då den avträdelseersättning som betalas efter den överlåtelsetidpunkt som avses i 2 mom. Kapitalvärdet fastställs på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 3 april 2002.

Lagen tillämpas på överlåtelser som sker efter det att lagen har trätt i kraft.

En överlåtelse anses ha ägt rum vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet undertecknades.

RP 200/2001
ShUB 3/2002
RSv 7/2002

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.