215/2002

Given i Helsingfors den 20 mars 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 15 februari 2000 om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000) 1 och 3 d §, 5 § 1 mom., 9―12 §, av dessa lagrum 3 d, 5, 10 och 12 § sådana de lyder i förordning 312/2001, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller det integrerade system för administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor och därtill ansluten trädning, nedan det integrerade systemet, vilket skall iakttas vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor.

Bestämmelser om det integrerade systemet ingår i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, nedan administrationsförordningen. Bestämmelser om det integrerade systemet ingår dessutom i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem, nedan tillämpningsförordningen.

3 d §
Godkännande av ett tegdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett tegdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder och den icke odlade dikesrenen kan, om de ligger inom eller på gränsen till ett jordbruksskifte, godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte, om den sammanlagda bredden av diket och dikesrenen inte överskrider tre meter. Bredden av diket och dikesrenen mäts från ett sådant ställe där deras sammanlagda bredd motsvarar den genomsnittliga bredden.

Med tegdike avses ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten som samlats på basskiftet.

5 §
Arealer som administrationen har godkänt

Sådana arealer enligt artikel 44.1 i tillämpningsförordningen som administrationen har godkänt är arealer som mätts med takymeter, GPS-utrustning eller med en motsvarande mätnoggrannhet vid en kontroll i det andra skedet som administrationen utfört.


9 §
Ansökan och anmälan som lämnats in för sent

På stöd för jordbruksgrödor och därtill ansluten trädesersättning som utbetalats med stöd av en försenad stödansökan, bilagan till stödansökan eller anmälan om såningsarealer görs avdrag enligt vad som bestäms i artikel 13 i tillämpningsförordningen.

10 §
Möjligheten att göra ändringar efter ansökningstiden för den som ansöker om stöd för jordbruksskifte

Det är möjligt enligt artikel 8 i tillämpningsförordningen att lägga till enskilda jordbruksskiften som ännu inte deklarerats i stödansökan och att göra ändringar avseende användningen eller stödordningen. Stöd för jordbruksgrödor kan betalas till någon annan än sökanden för ett enskilt jordbruksskifte, om utredningar om saken och blankett nummer 117 senast den 15 juni inlämnas till den myndighet som avses i 13 §. Om Europeiska gemenskapens kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall utredningarna och blanketterna lämnas in senast den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning i de områden som undantaget omfattar.

Vid tillämpningen av möjligheten att göra ändringar definieras gårdsbruksenheten och sökanden enligt vad som bestäms om dem i artikel 1.4 i administrationsförordningen.

11 §
Återkallelse av ett skifte i en stödansökan

Ett skifte eller en del av skiftet kan återkallas från en stödansökan. Återkallelsen skall anmälas skriftligen till den myndighet som avses i 13 § innan de kontrollkontakter som avses i artikel 14.1 andra stycket i tillämpningsförordningen.

12 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

När besittningen av en hel lägenhet överförs enligt artikel 50 i tillämpningsförordningen efter att stödansökan har lämnats men före utbetalningen av stöd för jordbruksgrödor, skall stödet betalas till den som övertar gårdsbruket. Besittningen skall dock överföras senast den 31 augusti.

Utredningar om saken och blanketter nummer 156 och 102C skall inlämnas till den myndighet som avses i 13 § senast den 11 september.


Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1251/1999; EGT nr L 160, 26.06.99, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001; EGT nr L 327, 12.12.01, s. 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2550/2001; EGT nr L 341, 22.12.01, s. 105

Helsingfors den 20 mars 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.