211/2002

Given i Helsingfors den 21 mars 2002

Statsrådets förordning om grunderna för sänkning av stöd för växthusproduktion, stöd för lagring av trädgårdsprodukter och stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

De närmare bestämmelserna om grunderna för sänkning av stöd enligt denna förordning tillämpas på sådant stöd för växthusproduktion, stöd för lagring av trädgårdsprodukter och stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp som avses i 11―13 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

2 §
Grunderna för sänkning av stödet för växthusproduktion

Om den totala arealen för stödberättigande växthus vilken uppgivits i ansökan om stöd för växthusproduktion, jämförd med den vid tillsynen konstaterade och godkända totala arealen är

1) högst 5 procent större, beviljas stödet enligt den konstaterade och godkända arealen,

2) över 5 procent men högst 20 procent större, sänks stödet så att det först räknas ut enligt den konstaterade och godkända arealen varefter det sänks med det procenttal som anger skillnaden mellan arealerna.

Om det i ansökan uppgivits att växthusen uppfyller tekniska krav som gäller ett högre stöd per enhet men det vid tillsynen konstateras att de berättigar till ett lägre stöd per enhet, sänks stödet med 10 procent.

Om den sökande i sin odlingsplan har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om en åtgärd, i syfte att få stöd i odlingsplanen, har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte, sänks stödet med högst 10 procent. Sänkningsprocentens storlek beror på den areal som felet gäller.

3 §
Grunderna för sänkning av stödet för lagring av trädgårdsprodukter

Om den lagermängd som uppgivits i ansökan om stöd för lagring av trädgårdsprodukter eller i en separat anmälan som gäller lagermängderna, jämförd med den vid tillsynen konstaterade och godkända lagermängden är

1) högst 10 procent större, beviljas stödet enligt den konstaterade och godkända lagermängden,

2) över 10 procent men högst 20 procent större utan någon godtagbar utredning, såsom kvitto eller bokföring, sänks stödet så att det först räknas ut enligt den konstaterade och godkända lagermängden varefter det sänks med det procenttal som anger skillnaden mellan lagermängderna.

Om det i ansökan uppgivits att lagret uppfyller tekniska krav som gäller ett högre stöd per enhet, men det vid tillsynen konstateras att lagret berättigar till ett lägre stöd per enhet, sänks stödet med 10 procent.

4 §
Grunderna för sänkning av stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp

Om den lagermängd per den 30 juni som uppgivits i ansökan om stöd för lagring av skogsbär och skogsvamp, jämförd med den vid tillsynen konstaterade och godkända lagermängden enligt lagerbokföringen eller kvittona är

1) högst 10 procent större, beviljas stödet enligt den konstaterade och godkända lagermängden,

2) över 10 procent men högst 20 procent större, sänks stödet så att det först

räknas ut enligt den konstaterade och godkända lagermängden varefter det sänks med det procenttal som anger skillnaden mellan lagermängderna.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 mars 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.