202/2002

Given i Helsingfors den 13 mars 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om stöd för jordbruksgrödor, anmälan av arealer i samband med djurbidrag och om ansökan om vissa andra stöd och anmälan av vissa andra arealer 2002

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökan om arealstöd för jordbruks- och ensilagegrödor och om därtill ansluten trädesersättning 2002 som Europeiska gemenskapen finansierar helt.

Dessutom gäller denna förordning utjämningsersättning för stärkelsepotatis som utbetalas till producenten som Europeiska gemenskapen finansierar helt samt anmälan av produktionsareal för grönmjölshö som Europeiska gemenskapen finansierar helt.

Denna förordning gäller också anmälan om arealerna i samband med följande djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) den foderareal i samband med djurbidrag som föreskrivs i artiklarna 12 och 13 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött,

2) den åkerareal som kan användas vid beräkning av djurtätheten enligt 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (154/2000).

2 §
Bestämmelser om administration och kontroll

Vid administrationen och kontrollen av stöd som avses i 1 § 1 mom. samt foderarealen i samband med de djurbidrag som avses i 1 § 3 mom. 1 punkten tillämpas vad som bestäms i 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 4, 5, 7, 9-12 och 14 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000).

3 §
Stödansökan

Ansökan om erhållande av stöd som avses i 1 § 1 mom. samt anmälan enligt 1 § 3 mom. (stödansökan) skall lämnas in senast den 31 maj 2002. Nödvändiga bilagor skall lämnas in tillsammans med stödansökan. Miljövillkorsarealen som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten skall dock anmälas senast före utbetalning av ersättningen.

Stödansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 102A och 102B för 2002 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2002. Stödansökan kan inte lämnas in utan basskiftesblankett nummer 102A, som förhandsifyllts eller fyllts i på annat sätt.

Om basskiften efter föregående år har delats, sammanslagits eller varaktigt tagits ur bruk eller om nya basskiften har bildats eller om förändringar i besittningen av basskiften har skett skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 102C för år 2002 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2002 lämnas in.

4 §
Utjämningsersättning för stärkelsepotatis

Utjämningsersättning för stärkelsepotatis skall sökas med blankett nummer 101B. Producenten skall som bilaga bifoga en kopia av det odlingsavtal som ingåtts med potatisstärkelsefabriken, varur avtalsskiftena framgår.

5 §
Areal för grönmjölshö

Producenten skall som bilaga till blankett 102B bifoga en kopia av det produktionsavtal som ingåtts med fabriken, varur avtalsskiftena framgår.

6 §
Anmälan om såningsarealer

En sådan anmälan om såningsarealer som gäller förändringar i odlingsarealerna skall lämnas in senast den 17 juni 2002. Om Europeiska gemenskapernas kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall anmälan om såningsarealer lämnas in senast på den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning i de områden som undantaget omfattar.

Anmälan om såningsarealer skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för 2002 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2002.

7 §
Inlämnande av stödansökan och anmälan

Stödansökan och en sådan anmälan som avses i 6 § jämte bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten inte har något driftscentrum, lämnas stödansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av lägenhetens åkrar är belägna.

En stödansökan eller anmälan som har anlänt per post anses ha inlämnats i tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21
Rådets förordning (EG) nr 1445/2001; EGT nr L 198, 21.7.2001, s. 58
Rådets förordning (EG) nr 1512/2001; EGT nr L 201, 26.7.2001, s. 1

Helsingfors den 13 mars 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.