199/2002

Given i Helsingfors den 14 mars 2002

Lag om ändring av lagen om rannsakningsfängelse

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 19 juli 1974 om rannsakningsfängelse (615/1974) en ny 14 a § som följer:

14 a §

Information om att en rannsakningsfånge frigivits och avlägsnat sig från anstalten samt om ett avgörande som gäller tillstånd att avlägsna sig får lämnas till målsäganden eller någon annan person, om det på grund av rannsakningsfångens beteende eller av denna framförda hotelser finns grundad anledning att misstänka att rannsakningsfången gör sig skyldig till ett brott som riktar sig mot någondera av de ovan nämndas liv, hälsa eller frihet eller mot en sådan persons liv, hälsa eller frihet som står någondera av dem nära.

Information skall lämnas finkänsligt. Om en i 1 mom. avsedd person som är i fara uttryckligen motsätter sig får information inte lämnas.

Brottspåföljdsverket eller direktören för straffanstalten beslutar om lämnande av information.


Denna lag träder i kraft den 22 mars 2002.

RP 217/2001
LaUB 2/2002
RSv 6/2002

Helsingfors den 14 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.