183/2002

Given i Helsingfors den 8 mars 2002

Lag om ändring av 2 och 10 § lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 2 § 2 mom. och 10 § 1 mom. 1 punkten som följer:

2 §
Registerföring och ändamålet med registret

Utlänningsregistret förs och används som underlag för beslut om utlänningars inresa, vistelse och arbete i Finland, för övervakningen av inresor och utresor, för tryggandet av landets säkerhet och för genomförande av i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar.


10 §
Utlämnande av uppgifter ur registret

Utöver vad som bestäms i någon annan lag eller i internationella avtal som är bindande för Finland får, utan hinder av sekretessbestämmelserna och i den mån det är nödvändigt för att den mottagande myndigheten skall kunna utföra sina i lag bestämda uppgifter, ur utlänningsregistret utlämnas information till

1) försvarsmakten om ansökningar som gäller visum, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och asyl samt om beslut som gäller dessa ansökningar för handhavande av säkerhets- och tillsynsuppgifter samt uppgift om medborgarskap för behandlingen av värnpliktsärenden som avses i värnpliktslagen (452/1950),Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 43/2001
FvUB 26/2001
RSv 197/2001

Helsingfors den 8 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.