181/2002

Given i Helsingfors den 8 mars 2002

Lag om ändring av 3 kap. 34 g § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 3 kap. 34 g § 1 mom., sådant det lyder i lag 649/1999, som följer:

34 g §

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får utmätningsmannen lämna ut behövliga uppgifter till en annan utsökningsmyndighet samt, om det finns skäl att misstänka att gäldenären kan ha gjort sig skyldig till brott, även till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna. Utmätningsmannen får lämna ut uppgifter till åklagarmyndigheterna även för prövning av förvandlingsstraff för böter. Utmätningsmannen får dessutom lämna ut behövliga uppgifter till skyddspolisen och huvudstaben för genomförande av i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda omfattande säkerhetsutredningar samt till skattemyndigheterna, arbetsmyndigheterna, konkursombudsmannen eller någon annan myndighet, om han konstaterar att gäldenären har gjort sig skyldig till missbruk. Utmätningsmannen får dock inte lämna ut uppgifter till någon annan myndighet än en annan utsökningsmyndighet om missbruk som gäldenären har gjort sig skyldig till, om uppgifterna om detta missbruk har erhållits av en person som vid rättegång skulle ha rätt eller skyldighet att vägra vittna om nämnda omständigheter, och inte heller uppgifter som han fått av en utomstående själv om missbruk som denne har gjort sig skyldig till.Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 43/2001
FvUB 26/2001
RSv 197/2001

Helsingfors den 8 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.