165/2002

Given i Helsingfors den 28 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet

ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) 32 § 1 mom. samt 34, 36 och 46 b §,

dessa lagrum sådana de lyder, 32 § 1 mom. och 34 § i förordning 1133/1999 samt 36 och 46 b § i förordning 102/1998, samt

fogas till förordningen en ny 37 a § som följer:

32 §
Besiktningstid

1. Ett fordon som inte har getts körförbud får föras till årsbesiktning under besiktningstiden, som omfattar den sista besiktningsdag som anges i 31 § 1 mom. a―d punkten och en period på fyra månader före den och perioden från årets början fram till den sista besiktningsdag som anges i e- och f-punkten i nämnda moment. Besiktningstiden för de bussar och lastbilar som avses i den nämnda a-punkten (kategori M2, M3, N2 och N3) och de släpvagnar som avses i b-punkten (kategori O3 och O4) omfattar dock den sista besiktningsdagen och en period på sex månader före den.


34 §
Årsbesiktningens innehåll

1. Vid besiktningen konstateras för identifiering av fordonet dess registreringstecken och tillverkningsnummer. De tekniska uppgifter som antecknats om fordonet i registerutdraget och andra tillämpliga uppgifter kontrolleras. Dessutom kontrolleras att eventuell skatt eller avgift för fordonet inte har försummats och att trafikförsäkringspremien för ett fordon för vilket föreligger trafikförsäkringsskyldighet har betalts.

2. Vid besiktningen kontrolleras att

a) fordonet och dess utrustning är i ett sådant skick som gällande bestämmelser anger,

b) fordonet är säkert i trafiken, och

c) fordonet inte medför onödig olägenhet för miljön.

3. Vid besiktningen skall i fråga om bilen och släpvagnen kontrolleras de komponenter som nämns i bilaga II till rådets direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/52/EG, 2001/9/EG och 2001/11/EG.

4. Besiktningen avbryts om den på grund av väder eller motsvarande omständigheter eller av andra skäl som är oberoende av fordonsinnehavaren inte kan slutföras och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller ge fordonet körförbud.

36 §
Kontroll av avgasutsläpp

1. Avgasutsläppen från en bil med ottomotor som har tagits i bruk 1978 eller senare och en bil med dieselmotor som har tagits i bruk 1980 eller senare kontrolleras enligt punkt 8.2 i bilaga II till det direktiv som nämns i 34 § 3 mom., med de undantag som anges i denna paragraf. Avgasutsläppen från en bil som har tvåtaktsmotor eller motorpetroleum som drivmedel behöver dock inte kontrolleras.

2. Gränsvärdena för avgasutsläppen från en bil med ottomotor är följande:

Fordonets motortyp och ibrukningstid vid tomgång vid ett varvtal på minst 2000 rpm
CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda
före 1.10.1986 4,5 1 000
1.10.1986 eller senare 3,5 600
Lågemissionsbilar, oberoende av ibruktagningstiden 0,5 100 0,3 100 1±0,03

3. Om tillverkaren av en lågemissionsbil i fråga om kolmonoxid och kolväte vid tomgång eller lambda vid tomgång med förhöjt varvtal har uppgett gränsvärden som avviker från de normala grändsvärden som anges i 2 mom., används som gränsvärden de värden och mätningssätt som tillverkaren har uppgett.

4. Om inte tillverkaren eller importören av en dieseldriven bil vid typgodkännandet eller typbesiktningen har uppgett gränsvärdet för rökbildning för den motor som används i bilen, används som gränsvärde för absorptionskoefficienten för en insugningsdieselmotor värdet 2,5 m-1 och för en motor med turbokompressor värdet 3,0-1. För en bil som tagits i bruk före 1989 och som inte har typgodkänts i enlighet med rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon eller i enlighet med E-reglementet nr 24 är dock gränsvärdet vid kontrollen 7,0 Bosch-enheter.

5. I ett fordon med ottomotor och ett fordonsburet övervakningssystem enligt direktiv 98/69/EG och 1999/102/EG som gäller ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordons ottomotorer utförs i stället för mätningen av kolmonoxid och kolväte vid tomgångskörning kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet.

37 a §
Kontroll av hastighetsbegränsande anordningar

Hastighetsbegränsande anordningar som skall monteras i fordon enligt rådets direktiv 92/6/EEG om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av fordon inom gemenskapen kontrolleras i mån av möjlighet med för ändamålet lämplig mätapparatur eller på annat sätt.

46 b §
Förrättare av kontroll av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar, dragkoppling och hastighetsbegränsande anordningar

1. En bilreparationsverkstad eller något annat ställe (kontrollställe), förutsatt att kontrollstället har tillgång till en tillräckligt noggrann kontrollapparatur och sakkunnig personal för utförandet av kontrollen, får med förutsättningar enligt 2 mom. utföra

a) kontroll av avgasutsläpp,

b) kontroll av prestanda och bromsverkan hos fordons och fordonskombinationers tryckluftsbromsar och därtill hörande kontroll av anpassning och bromsar,

c) kontroll av släpvagns dragkoppling, samt

d) kontroll av hastighetsbegränsande anordningar.

2. Ett kontrollställe som utför kontroll av avgasutsläpp, hastighetsbegränsande anordningar och släpvagns dragkoppling skall innan verksamheten inleds göra en anmälan till Fordonsförvaltningscentralen, som övervakar utförandet av kontrollerna. En kontroll som avses i 1 mom. b-punkten får utföras endast av ett kontrollställe som är en sådan innehavare av A-tillstånd som avses i 3 § trafikministeriets beslut om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter (817/1992). Ett kontrollställe som utför kontroll av hastighetsbegränsande anordningar behöver inte göra någon anmälan till Fordonsförvaltningscentralen, om kontrollstället har ett sådant tillstånd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/1979).

3. Fordonsförvaltningscentralen kan förbjuda godkännandet av intyg från ett kontrollställe där mätningarna inte utförs på behörigt sätt eller där underhållet av mätapparaturen och kontrollen av mätningarnas exakthet har försummats.

4. Över kontrollen enligt 1 mom. skall för besiktningen ges ett undertecknat intyg med namnförtydligande som utvisar resultatet av kontrollen. Intyget skall dessutom innehålla åtminstone fordonets identifikationsuppgifter, uppgifter om kontrollstället samt datering och underskrift av den som utfört mätningen. I fråga om avgasutsläpp skall även uppges vid vilka varvtal mätningen gjorts. Om längre tid än tre månade har förflutit sedan kontrollen av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar eller hastighetsbegränsande anordningar, eller om ingen kontroll alls har utförts, skall kontrollen göras i samband med besiktningen.

5. Vid besiktningen kan mätningar av avgasutsläppen, kontroller av tryckluftsbromsarna eller kontroller av hastighetsbegränsande anordningar utföras för att kontrollera riktigheten av kontrollställets mätningar eller av kontrollerna, varvid den mätning som utförs vid besiktningen gäller. Vid besiktningen kan också dragkopplingens funktionsduglighet kontrolleras.


1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2002 med de undantag som anges nedan.

2. Från denna förordnings ikraftträdande kan i stället för i 36 § 2 och 3 mom. angiven mätning vid tomgångskörning som baserar sig på gränsvärdena för avgasutsläpp i fråga om fordon som är utrustade med fordonsburna övervakningssystem utföras kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet.

3. Förordningens 34 § om årsbesiktningens innehåll, i fråga om direktiv 2001/11/EG som nämns i paragrafen, 37 a § om kontroll av hastighetsbegränsande anordningar samt 46 b § om förrättare av kontroll av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar, dragkoppling och hastighetsbegränsande anordningar träder i kraft den 9 mars 2003.

4. Den kontroll vid tomgångskörning som anges i 36 § 2 och 3 mom. och som baserar sig på gränsvärdena för avgasutsläpp ersätts från och med den 1 januari 2004 med kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet, vilken nämns i 35 § 5 mom., och den gäller följande fordon:

a) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt som använder bensin som drivmedel, med undantag av fordon vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg, samt fordon i kategori N1, klass I,

b) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter och som ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt som använder bensin som drivmedel, och fordon i kategori M1, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg,

c) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2004 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt som helt eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, med undantag av fordon, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg, och fordon i kategori N1, klass I,

d) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk den 1 januari 2007 eller därefter och som ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt som helt eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, och fordon i kategori M1, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg.

Kommissionens direktiv 2001/9/EG (32001L0009); EGT nr L 48, 17.2.2001, s. 18
Kommissionens direktiv 2001/11/EG (32001L0011); EGT nr L 48, 17.2.2001, s. 20

Helsingfors den 28 februari 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.