156/2002

Given i Helsingfors den 21 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i förordningen den 22 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (511/1999) 5 §,

ändras rubriken för 2 kap., 4 och 6 §, rubriken för 4 kap., 11―13 §, 14 § 2 mom. och 15 §, samt

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer:

2 kap.

Arrangemang vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd

4 §
Stödjande av funktionsförmågan

I syfte att upprätthålla och främja självständigt handlande hos de asylsökande och dem som får tillfälligt skydd ordnar förläggningen nyttig verksamhet och möjligheter till delaktighet samt personlig rådgivning och handledning.

6 §
Kostnader för återresa

Personer som ansökt om asyl och tillfälligt skydd i Finland kan som utkomststöd beviljas ersättning för kostnaderna för återresan till utgångslandet eller till sitt hemland, om de inte har beviljats uppehållstillstånd och de frivilligt avlägsnar sig ur landet.

Av synnerligen vägande skäl kan ersättning för de kostnader som avses i 1 mom. även beviljas en person som har dragit tillbaka sin ansökan om asyl eller tillfälligt skydd.

Resekostnaderna betalas enligt det billigaste resesättet.

6 a §
Återflyttningsbidrag

Det i 8 a § lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande avsedda återflyttningsbidraget kan beviljas som ersättning för skäliga resekostnader och flyttningskostnader samt som bidrag för bosättning i hemlandet eller det tidigare bosättningslandet. Bidraget för bosättning motsvarar för en person som flyttar ensam högst utkomststödets grunddel för två månader, och för en familj högst det ovan avsedda beloppet fördubblat.

4 kap.

Statliga förläggningar och flyktingslussar

11 §
Förläggningarna och flyktingslussarna

Förläggningarna och flyktingslussarna lyder under arbetskraftsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen.

12 §
Förläggningarnas och flyktingslussarnas personal

Chef för en statlig förläggning eller en flyktingsluss är en föreståndare. Vid förläggningarna och flyktingslussarna finns dessutom sådan annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som verksamheten förutsätter.

Chefen skall leda förläggningens eller flyktingslussens verksamhet så att uppgifterna sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatgivande sätt.

13 §
Behörighetsvillkor för personalen

Av föreståndaren för en förläggning eller en flyktingsluss krävs för tjänsten eller uppgiften lämplig examen samt sådan i praktiken visad ledarförmåga och sådana kunskaper i främmande språk som uppgiften förutsätter.

14 §
Tillsättning av tjänster och uppgifter samt tjänstledighet

Förläggningen eller flyktingslussen utnämner övriga ordinarie tjänstemän samt anställer tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.


15 §
Arbetsordning

Närmare föreskrifter om de statliga förläggningarnas och flyktingslussarnas interna arbetsfördelning, behandling av ärenden och övriga arrangemang i fråga om verksamheten meddelas i förläggningarnas och flyktingslussarnas arbetsordning. Arbetsordningen godkänns av respektive inrättnings chef.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Helsingfors den 21 februari 2002

Arbetsminister
Tarja Filatov

Specialplanerare
Eeva Vattulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.