154/2002

Given i Helsingfors den 21 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen (34/1994) 1 §,

sådan den lyder delvis ändrad i förordning 382/2000, 897/2000, 125/2001 och 489/2001, som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans
Leukemier, andra maligna blod- och 1) aklarubicin
benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i 2) altretamin
lymfatisk vävnad 3) amsakrin
4) betametason
5) bleomycin
6) buprenorfin
7) busulfan
8) dexametason
9) dextropropoxifen
10) doxorubicin
11) epirubicin
12) etoposid
13) fentanyl
14) filgrastim
15) fluorouracil
16) hydrokortison
17) hydroxikarbamid
18) idarubicin
19) ifosfamid
20) imatinib
21) interferon-alfa naturlig
22) interferon-alfa-2a
23) interferon-alfa-2b
24) kalcitonin
25) kalciumfolinat
26) kalciumlevofolinat
27) carmofur
28) karmustin
29) klodronat
30) klorambucil
31) lenograstim
32) lomustin
33) melfalan
34) merkaptopurin
35) mesna
36) metadon
37) metotrexat
38) metylprednisolon
39) miltefosin
40) mitoxantron
41) molgramostim
42) morfin
43) oxikodon
44) pamidronat
45) pentazocin
46) petidin
47) prednisolon
48) prednison
49) prokarbazin
50) cyklofosfamid
51) cytarabin
52) tioguanin
53) tramadol
54) triamcinolon
55) trofosfamid
56) vinblastin
57) vindesin
58) vinkristin
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 1) aklarubicin
2) altretamin
3) betametason
4) bleomycin
5) buprenorfin
6) busulfan
7) daktinomycin
8) dexametason
9) dextropropoxifen
10) docetaxel
11) doxorubicin
12) epirubicin
13) etoposid
14) fentanyl
15) fluorouracil
16) gemcitabin
17) hydrokortison
18) hydroxikarbamid
19) ifosfamid
20) imatinib
21) interferon-alfa naturlig (melanom och njurcancer)
22) interferon-alfa-2a (melanom och njurcancer)
23) interferon-alfa-2b (melanom och njurcancer)
24) kalcitonin
25) kalciumfolinat
26) kalciumlevofolinat
27) karboplatin
28) carmofur
29) karmustin
30) klodronat
31) klorambucil
32) lomustin
33) medroxiprogesteron
34) melfalan
35) merkaptopurin
36) mesna
37) metadon
38) metotrexat
39) metylprednisolon
40) miltefosin
41) mitoxantron
42) mitomycin
43) mitotan
44) morfin
45) oxikodon
46) paklitaxel
47) pamidronat
48) pentazocin
49) petidin
50) prednisolon
51) prednison
52) prokarbazin
53) cisplatin
54) cyklofosfamid
55) cytaribin
56) teniposid
57) topotekan
58) tramadol
59) triamcinolon
60) trofosfamid
61) vinblastin
62) vindesin
63) vinkristin
64) vinorelbin

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 februari 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.