150/2002

Given i Helsingfors den 22 februari 2002

Lag om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 17 § 1 mom., sådant det lyder i lag 656/2000, som följer:

17 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2―3 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a―4 h och 4 j―4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten, 3, 4 och 6 mom., 5 a―5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a, 10 och 10 c §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 14, 16, 17, 17 a―17 c, 18, 19, 19 b― 19 e, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Genom denna lag upphävs lagen (34/2002) om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare.

RP 251/2001
ShUB 1/2002
RSv 2/2002

Helsingfors den 22 februari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.