130/2002

Given i Helsingfors den 15 februari 2002

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 18 c § 1 mom., 25 § 1 mom. 2 punkten underpunkt c, 53 a § 1 mom. samt 57 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 18 c § 1 mom., 53 a § 1 mom. och 57 § 3 mom. sådana de lyder i lag 537/1999 och 57 § 2 mom. sådant det lyder i lag 648/2000, samt

fogas till lagen nya 34 d―34 f § som följer:

18 c §
Förutsättningar för att bevilja en person som befinner sig utomlands uppehållstillstånd på grund av familjeband

En familjemedlem till en i Finland bosatt utlänning som har fått uppehållstillstånd på grund av flyktingskap, behov av skydd eller tillfälligt skydd eller till en i Finland bosatt person som är finsk medborgare eller medborgare i något annat nordiskt land beviljas uppehållstillstånd, om det inte finns några på allmän ordning eller säkerhet grundade eller andra vägande skäl som talar emot beviljandet av uppehållstillstånd. Beviljande av uppehållstillstånd avgörs med beaktande av alla omständigheter i sin helhet som framgår av ärendet. Vid helhetsbedömningen skall också beaktas möjligheten för en person som redan lagligen är bosatt i Finland att återvända till sitt hemland eller till ett tredje land för att återförena sig med familjen, om hans eller hennes familjeband i sin helhet kan anses vara koncentrerade dit.


25 §
Utlänningar som är befriade från skyldig- heten att ha arbetstillstånd

Arbetstillstånd krävs inte av en utlänning


2) som innehar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och som


c) är en sådan flykting som avses i 35 § eller har beviljats uppehållstillstånd på grund av behov av skydd enligt 31 § eller på grund av tillfälligt skydd enligt 34 e §.


34 d §
Tillfälligt skydd

Tillfälligt skydd kan ges en utlänning som är i behov av internationellt skydd och som inte tryggt kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland på grund av att en väpnad konflikt eller någon annan våldssituation eller en miljökatastrof har lett till massflykt från landet eller dess närområden. För att tillfälligt skydd skall kunna ges förutsätts det att skyddsbehovet kan bedömas bli kortvarigt. Det tillfälliga skyddet varar högst tre år.

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sammanträde om vilken befolkningsgrupp som tillfälligt skydd kan tillämpas på och om den tidsperiod under vilken uppehållstillstånd kan beviljas på grund av tillfälligt skydd.

34 e §
Beviljande av uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

En utlänning som är i behov av tillfälligt skydd kan beviljas uppehållstillstånd av tillfällig karaktär för en tid av högst ett år åt gången.

Utlänningsverket beviljar det första uppehållstillståndet. Om behovet av skydd fortgår, beviljar polisen ett nytt uppehållstillstånd högst till dess den genom statsrådets beslut fastställda tidsperioden för tillfälligt skydd löper ut.

Ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd kan vägras, om utlänningen anses äventyra den allmänna ordningen eller säkerheten eller om det finns grundad anledning att misstänka att han eller hon har gjort sig skyldig till en gärning som avses i artikel 1 stycke F i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning (FördrS 77/1968).

34 f §
Behandling av asylansökan som gjorts av en utlänning som får tillfälligt skydd

Behandlingen av en asylansökan som gjorts av en utlänning avbryts för den tid ett uppehållstillstånd som beviljats utlänningen på grund av tillfälligt skydd är i kraft. Asylansökan kan dock behandlas under den tid det tillfälliga skyddet varar, om det framkommer grundad anledning till det. En asylansökan skall tas upp till behandling om förfarande för avlägsnande av sökanden ur landet anhängiggörs under den tid det tillfälliga skyddet varar.

När det tillfälliga skyddet har upphört förfaller behandlingen av en asylansökan, om sökanden inte på utlänningsverkets skriftliga förfrågan meddelar att han eller hon önskar få sin asylansökan behandlad.

Behandlingen av en asylansökan förfaller, om en utlänning som under den tid han eller hon har ett gällande uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd eller efter det att detta tillstånds giltighetstid löpt ut återtar sin asylansökan eller flyttar från landet.

53 a §
Upptagande av signalement

En polisman eller en passkontrollant får för identifiering och registrering ta fingeravtryck, fotografier samt andra signalement på en utlänning

1) som har ansökt om asyl eller om uppehållstillstånd på grund av behov av skydd eller på grund av tillfälligt skydd,

2) som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av familjeband,

3) som enligt beslut skall avvisas eller utvisas, eller

4) vars identitet är oklar.


57 §
Överklagande av utlänningsverkets beslut

En utlänning som är missnöjd med utlänningsverkets beslut om asyl eller om uppehållstillstånd som beviljas på grund av behov av skydd eller på grund av tillfälligt skydd eller med utlänningsverkets därtill anslutna beslut om avvisning eller med ett beslut om när flyktingskap upphör, får på den grund att beslutet strider mot lag anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt förvaltningsprocesslagen.

Besvär får inte anföras över ett beslut av utlänningsverket genom vilket ett visum eller ett uppehållstillstånd har återkallats innan utlänningen har rest in i landet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

RP 23/2001
FvUB 29/2001
RSv 219/2001
Rådets direktiv 01/55/EG; EGT nr 212, 7.8.2001, s. 12

Helsingfors den 15 februari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.