126/2002

Given i Helsingfors den 14 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 25 november 1998 om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete 59 § 1 mom. och 60 § samt

fogas till förordningen en ny 60 a § som följer:

4 kap.

Bestämmelser om trygg användning av viss arbetsutrustning

59 §
Behörighet för kranförare

Den som för en mobilkran skall ha avlagt en lämplig yrkesexamen inom branschen och den som för en tornkran skall ha en lämplig del av en sådan yrkesexamen.


60 §
Transport under utbildning

I fråga om yrkesexamensinriktad utbildning eller utbildning inriktad på en del av en yrkesexamen och motsvarande läroavtalsutbildning har den läroinrättning som ger utbildning rätt att bevilja studeranden en tillfällig och begränsad rätt som fordras i samband med undervisningen att under uppsikt av en kompetent person föra en mobil- eller tornkran samt en lastbilskran som avses i 59 § 2 mom.

60 a §
Utländska examina

Som bevis på behörighet enligt detta kapitel godkänns också ett examensbevis eller något annat motsvarande bevis över en examen som avlagts utomlands eller något annat dokument över utbildning i enlighet med vad som bestäms därom i lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992) eller anges i en internationell förpliktelse som binder Finland. Ärendet avgörs riksomfattande av Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå på basis av ansökan.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Helsingfors den 14 februari 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.