123/2002

Given i Helsingfors den 14 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 29 maj 1986 om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete (410/1986) 2 § 1 mom. 6 punkten, 3 § 2 mom., 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. samt 16 § 5 mom., sådant det lyder i beslut 121/1996, som följer:

2 §

I dessa ordningsregler avses med:


6) laddare en i förordningen om kompetensbrev för laddare (122/2002) nämnd sprängare, laddare och överladdare,


3 §

Om sprängningsarbetet utförs på bebott område, bör sprängarbasen ha minst antingen i teknisk skola avlagd för uppgiften lämplig teknikerexamen och tillräcklig erfarenhet av sprängningsarbete på bebott område eller överladdares behörighet och två års arbetserfarenhet på bebott område.

4 §

Minimibehörighetsvillkoren för laddare och överladdare bestäms vid användning av sprängämne enligt tabell 2.

Tabell 2

Mängd sprängämne På bebott område På annat område
1. Över 500 kg per dygn eller över 10 kg i laddningsutrymmet överladdare laddare
2. Över 500 kg per dygn och högst 10 kg i laddningsutrymmet laddare laddare

7 §

En utrymnings- och räddningsplan skall uppgöras för arbetsplatsen. Planen skall innehålla uppgifter om gång- och utrymningsvägar, skyddsplatser eller skyddsavstånd och kommunikationssystem samt tillräckliga anvisningar för hur man skall förfara vid en olyckshändelse. Planen skall placeras på en lämplig plats där arbetstagarna kan se den, och den skall sändas till den lokala räddningsmyndigheten för kännedom. På arbetsplatsen skall det arrangeras åtminstone en utrymnings- och brandövning i erforderlig omfattning, om sprängnings- och brytningsarbetet skall pågå minst sex månader. Informations- och alarmanordningar, släckningsmateriel och räddningsredskap samt utrymningsvägar skall markeras med åskådliga och klart synliga kännetecken.


16 §

I fråga om tillverkning av sprängämne på arbetsplatsen gäller vad som därom bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Helsingfors den 14 februari 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.