122/2002

Given i Helsingfors den 14 februari 2002

Statsrådets förordning om kompetensbrev för laddare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. och 7 § 1 mom. lagen den 25 februari 2000 om laddare (219/2000):

1 §

Kompetensbrev för laddare utfärdas på ansökan för den som uppfyller villkoren i denna förordning.

2 §

Den som fått kompetensbrev för laddare har rätt att i sitt arbete hantera och bruka explosiva varor på de villkor som anges i lagen om laddare (219/2000) samt i denna förordning och i 4 § statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete (410/1986).

3 §

I gruva har en person med minst kompetensbrev för laddare rätt att hantera och bruka explosiva varor, oberoende av mängden explosiv vara.

4 §

Kompetensbreven för laddare är följande:

1) kompetensbrev för sprängare,

2) kompetensbrev för laddare,

3) kompetensbrev för överladdare.

5 §

För kompetensbrev för sprängare fordras

1) minst 20 års ålder,

2) minst 6 månaders erfarenhet av arbete i anslutning till sprängaruppgifterna i fråga,

3) intyg över en med godkänt vitsord genomgången kurs för sprängare,

4) utredning om att sökanden i fråga om sin hälsa och andra egenskaper är lämplig för uppgifter som sprängare, samt

5) examen för sprängare, avlagd inför en examinator som godkänts av ministeriet.

Kompetensbrev för sprängare kan utfärdas med vissa villkor eller begränsas till att gälla endast vissa arbeten.

6 §

För kompetensbrev för laddare fordras

1) minst 20 års ålder,

2) minst 12 månaders erfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete, därav minst 3 månader av sprängningsarbete som förutsätter laddares behörighet,

3) intyg över en med godkänt vitsord genomgången kurs för laddare,

4) utredning om att sökanden i fråga om sin hälsa och andra egenskaper är lämplig för uppgiften som laddare, samt

5) examen för laddare, avlagd inför en examinator som godkänts av ministeriet.

7 §

För kompetensbrev för överladdare fordras

1) kompetensbrev för laddare,

2) minst 12 månaders arbetserfarenhet som laddare, därav minst 3 månader av sprängningsarbete som förutsätter överladdares behörighet,

3) intyg över en med godkänt vitsord genomgången kurs för överladdare,

4) utredning om att sökanden i fråga om sin hälsa och andra egenskaper är lämplig för uppgiftensom laddare, samt

5) examen för överladdare, avlagd inför en examinator som godkänts av ministeriet.

8 §

Ministeriet godkänner examinatorerna för examina.

Examinatorn skall ha överladdares behörighet, i 9 § 1 mom. avsedd examen och tillräcklig erfarenhet.

Utbildaren vid en kurs som leder till examen för laddare och överladdare får inte vara examinator i den examen som hänför sig till kursen.

9 §

Kompetensbrev som avses ovan i 4 § kan utfärdas för den som har avlagt diplomingenjörs-, ingenjörs-, tekniker-, eller annan motsvarande teknisk examen

1) om genom examen har ådagalagts kunskaper som är tillräckliga för kompetensbrevet,

2) om sökanden har åtminstone 6 månaders praktisk arbetserfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete,

3) om han eller hon i fråga om sin hälsa och andra egenskaper är lämplig för uppgifter som laddare,

4) om han eller hon har avlagt sådan examen som förutsätts för kompetensbrevet i fråga.

Kompetensbrev för överladdare kan utfärdas för en i 1 mom. avsedd person som har åtminstone 12 månaders mångsidig praktisk erfarenhet som laddare.

10 §

Ansökan om kompetensbrev för laddare skall göras skriftligen. Till ansökan skall fogas ett läkarintyg, varav framgår att sökanden i fråga om sin hälsa är lämplig för sådana uppgifter som ankommer på laddare, en utredning om att sökanden har genomgått föreskriven kurs och högst två år tidigare har blivit godkänd i examen samt en utredning om att han eller hon har den arbetserfarenhet som krävs. Läkarintyget får vara utfärdat högst tre månader tidigare.

Ett kompetensbrev gäller 10 år räknat från dagen för utfärdandet. Det kan förnyas på ansökan, som skall lämnas in under kompetensbrevets giltighetstid, och gäller då under en ny tioårsperiod. Ett kompetensbrev upphör likväl att gälla då innehavaren fyller 65 år.

11 §

För att kunna förnya kompetensbrevet skall sökanden delta i en repetitionskurs genom vilken sökandens kunskaper om ändrade bestämmelser och om arbetskraven för laddare säkerställs. Dessutom skall sökanden genom gå ett prov som hänför sig till repetitionskursen.

Då förnyat kompetensbrev söks, skall kompetensbrevet, en utredning om att sökanden genom att utföra sina uppgifter som laddare har upprätthållit sin yrkeskunnighet och ett intyg över att han eller hon har avlagt det prov som hänför sig till repetitionskursen samt ett i 10 § 1 mom. nämnt läkarintyg företes.

Ansökan om förnyande av kompetensbrevet anhängiggörs genom anmälan till repetitionskursen.

Den som inte har förnyat sitt kompetensbrev under dess giltighetstid kan få ett nytt kompetensbrev genom att förete intyg över att han eller hon på nytt har avlagt examen för laddare.

12 §

I anslutning till ministeriet finns en nämnd för laddarutbildning, vilken verkar som expertorgan i ärenden som hänför sig till ordnandet av laddarutbildningen och innehållet i den.

I nämnden, som ministeriet tillsätter för fyra år åt gången, finns en ordförande, en vice ordförande och tre andra medlemmar, som var och en har en personlig ersättare.

I nämnden skall den sakkunskap som har myndigheterna, vederbörande arbetsmarknadsorganisationer och utbildningen för laddarna finnas företrädd.

Om nämnden gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens kommittéer.

13 §

Av särskilda skäl kan arbetarskyddsmyndigheten i enskilda fall bevilja undantag från bestämmelserna i denna förordning.

Som bevis på behörighet godkänns också ett examensbevis eller något annat motsvarande bevis över en examen som avlagts utomlands eller något annat dokument över utbildning i enlighet med vad som bestäms därom i lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992) eller anges i en internationell förpliktelse som binder Finland.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002. Bestämmelserna om repetitionskurser i denna förordning tillämpas först från den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen om laddare av 25 februari 2000 (220/2000).

De kompetensbrev som gäller när förordningen träder i kraft byts i samband med förnyandet av kompetensbreven ut så att kompetensbrev för yngre laddare byts ut till kompetensbrev för laddare och kompetensbreven för äldre laddare till kompetensbrev för överladdare. Vad som i denna förordning föreskrivs om laddare och överladdare gäller till dess på motsvarande sätt personer som fått kompetensbrev för yngre laddare och överladdare.

Helsingfors den 14 februari 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.