121/2002

Given i Helsingfors den 14 februari 2002

Statsrådets förordning om genomförande av vissa av Europeiska gemenskapens direktiv om inlandssjöfart

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 1 kap. 8 § 2 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 924/1998:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning genomförs följande direktiv av Europeiska gemenskapen, vilka gäller inlandssjöfart:

1) rådets direktiv 76/135/EEG om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart, nedan direktivet om fartcertifikat för fartyg,

2) rådets direktiv 82/714/EEG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart, nedan direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg,

3) rådets direktiv 87/540/EEG om tillstånd att utföra varutransporter på vattenvägar inom nationell och internationell transport och om ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis, nedan direktivet om varutransporter på vattenvägar,

4) rådets direktiv 91/672/EEG om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar, nedan direktivet om båtförarcertifikat, samt

5) rådets direktiv 96/50/EG om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller personbefordran på gemenskapens inre vattenvägar, nedan direktivet om villkoren för att erhålla förarbevis.

2 §
Direktivet om fartcertifikat för fartygt

Direktivet om fartcertifikat för fartyg tillämpas på sådana fartyg på inre vattenvägar i Finland som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet. Direktivet tillämpas dock inte på fartyg som avses i artikel 2.1.2 i direktivet.

I fråga om lotsning av fartyg på inre vattenvägar föreskrivs särskilt.

3 §
Direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg

Direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg tillämpas på sådana fartyg på inre vattenvägar i Finland som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet. Direktivet tillämpas dock inte på fartyg som avses i artikel 7.1 a i direktivet.

4 §
Direktivet om varutransporter på vattenvägar

Direktivet om varutransporter på vattenvägar tillämpas i Finland. Direktivet tillämpas dock inte på fraktförare som avses i artikel 3.3 i direktivet.

5 §
Direktivet om båtförarcertifikat

Direktivet om båtförarcertifikat tillämpas på fartygsbefälhavare som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet och som idkar trafik på inre vattenvägar i Finland.

6 §
Direktivet om villkoren för att erhålla förarbevis

Direktivet om villkoren för att erhålla förarbevis tillämpas på fartygsbefälhavare som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet och som idkar trafik på inre vattenvägar i Finland. Direktivet tillämpas dock inte på fartygsbefälhavare som avses i artikel 3.2 i direktivet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Rådets direktiv 76/135/EEG (31976L0021); svenskspråkig specialutgåva område 7, volym 1, s. 171, rådets direktiv 82/714/EEG (31982L0301); svenskspråkig specialutgåva område 7, volym 3, s. 31, rådets direktiv 87/540/EEG (31987L0322), rådets direktiv 91/672/EEG (31991L0373); svenskspråkig specialutgåva område 7, volym 4, s 60, rådets direktiv 96/50/EG (31996L0235); EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 31

Helsingfors den 14 februari 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.