116/2002

Given i Helsingfors den 15 februari 2002

Lag om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att ordna bemötan-det av utlänningar som tagits i förvar med stöd av 46 § utlänningslagen (378/1991) i förvarsenheter som reserverats särskilt för detta ändamål.

Om förvarsenheternas verksamhet gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om mottagande av asylsökande i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999).

2 §
Förvarsenhet

En förvarsenhet kan inrättas i anslutning till en förläggning som staten eller kommunen driver. I anslutning till en förläggning som kommunen driver kan en försvarsenhet inrättas genom att arbetskrafts- och näringscentralen och kommunen ingår ett avtal. Kommunen skall själv sköta förvarsenhetens verksamhet. De kostnader som kommunen åsamkas av inrättandet och driften av förvarsenheten ersätts av statens medel.

Förvarsenheten omfattar nödvändiga loka-ler för förvar av utlänningar som tagits i förvar samt ett därtill anslutet område för vistelse utomhus.

3 §
Utveckling, styrning och övervakning

Arbetsministeriet svarar för den allmänna utvecklingen, planeringen, styrningen och uppföljningen av den verksamhet som avses i denna lag.

För styrningen och övervakningen av för-varsenheternas verksamhet svarar arbetskrafts- och näringscentralerna.

Frågor som gäller samarbetet mellan för-valtningsområdena samt utvecklande av bemötandet av utlänningar som tagits i förvar och annan planering av verksamhetens inne-håll behandlas i den delegation för mottagande av asylsökande som avses i 20 § lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

2 kap.

Bemötande av utlänningar som tagits i förvar

4 §
Bemötande

Utlänningar som tagits i förvar skall bemötas rättvist och med aktning för deras människovärde. Deras rättigheter får inte med stöd av denna lag begränsas i större omfattning än vad syftet med förvaret och ett säkert förvar samt bevarandet av säkerhet och ordning ovillkorligen förutsätter.

5 §
Information om rättigheter och skyldigheter

En utlänning skall omedelbart informeras om arrangemangen i anslutning till förvaret samt om sina rättigheter och skyldigheter. Dessa uppgifter skall i mån av möjlighet ges skriftligen på ett språk som personen i fråga förstår.

6 §
Rätt till kontakter

En utlänning har rätt att hålla kontakt med sin mottagare i Finland, en nära anhörig eller annan närstående person, den diplomatiska beskickningen eller konsulatet för sitt hemland, en myndighet som övervakar förvarsenhetens verksamhet, minoritetsombudsmannen, ett allmänt rättsbiträde, den advokat eller någon annan med juris kandidatexamen som är utlänningens ombud, de organ som övervakar de mänskliga rättigheterna och Förenta nationernas flyktingkommissariat eller en representant för kommissariatet samt en allmännyttig förening som yrkesmässigt ger asylsökande, flyktingar och andra utlänningar rättslig hjälp och rådgivning.

De kontakter som avses i 1 mom. får inte övervakas eller begränsas med stöd av be-stämmelserna i 4 kap. Som villkor för att mottagaren, en nära anhörig eller någon annan privatperson skall få besöka utlänningen i förvarsenheten kan dock ställas att säkerhetskontroll utförs.

7 §
Besök och användning av telefon

En utlänning har rätt att ta emot besökare och använda telefon.

Genom förvarsenhetens ordningsregler kan möjligheten att ta emot gäster på andra tider under dygnet än normala besökstider begrän-sas samt utfärdas närmare bestämmelser om besöksarrangemangen och användningen av telefon som är nödvändiga för ordningen på enheten och för att de förvarstagnas kontakt-rätt skall kunna tillgodoses på lika villkor. Ordningsreglerna fastställs av arbetskrafts- och näringscentralen.

För användningen av telefon kan tas ut en avgift som motsvarar högst kostnaderna för användningen. En utlänning skall oberoende av sin betalningsförmåga beredas tillfälle att per telefon kontakta dem som avses i 6 §.

8 §
Separat förvar

En utlänning kan hållas i förvar separat från andra utlänningar som tagits i förvar, om

1) han eller hon orsakar fara för eget eller andras liv eller hälsa eller orsakar allvarlig fara för förvarsenhetens säkerhet eller ordning,

2) separat förvar är nödvändigt för att skydda utlänningen mot en överhängande allvarlig fara som hotar hans eller hennes liv, hälsa eller säkerhet, eller

3) separat förvar undantagsvis är nödvändigt för tryggande av utredandet av förutsättningarna för inresa i landet eller utlänningens identitet.

Förvarsenhetens direktör skall pröva beho-vet av sådant separat förvar som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten så ofta det finns orsak till detta, dock minst var tredje dag.

9 §
Förflyttning från förvarsenheten

En utlänning som tagits i förvar och som fyllt 18 år kan på begäran av förvarsenhetens direktör tillfälligt flyttas från förvarsenheten till polisens häkteslokaler, om fara som avses i 8 § 1 mom. 1 eller 2 punkten inte kan avvärjas genom separat förvar.

Placering av en utlänning i polisens häktes-lokaler som avses i 1 mom. får inte fortgå längre än vad som är nödvändigt. Förvarsen-hetens direktör skall på det sätt som föreskrivs i 8 § 2 mom. pröva om det är nödvändigt att placera en utlänning i polisens häkteslokaler.

På en utlänning som placerats i polisens häkteslokaler tillämpas vad som bestäms i denna lag. När det gäller upprätthållande av ordning och säkerhet i häkteslokalerna kan på en utlänning dock tillämpas det som bestäms i 5―7 § lagen om rannsakningsfängelse (615/1974), förutsatt att åtgärderna är förenliga med grunderna för tagande av utlänningen i förvar.

10 §
Beslut om separat förvar och om förflyttning från förvar

Beslut om separat förvar enligt 8 § 1 mom. 1 och 2 punkten i fråga om en utlänning som tagits i förvar fattas av direktören för förvarsenheten. En anmälan om beslutet skall göras till tingsrätten enligt vad som i 48 § 1 och 4 mom. utlänningslagen bestäms om anmälan om förvar. Vid fortsatt separat förvar skall anmälan göras med minst två veckors mellanrum.

Beslut om separat förvar enligt 8 § 1 mom. 3 punkten och förflyttning till polisens häk-teslokaler enligt 9 § av en utlänning som tagits i förvar fattas av en polisman som hör till polisbefälet. En anmälan om beslutet skall göras till tingsrätten enligt vad som bestäms i 1 mom.

På behandling i tingsrätten av ett ärende som gäller separat förvar eller placering i polisens häkteslokaler tillämpas i övrigt vad som i utlänningslagen bestäms om behand-lingen av ärenden som gäller tagande i förvar och förlängning av förvaret.

Om separat förvar eller förflyttning till polisens lokaler sker på grund av att personen är till fara för sitt eget liv eller sin hälsa, skall i saken först rådgöras med en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

3 kap.

Ordnande av utkomst och vård

11 §
Inkvartering och vård

För en utlänning ordnas i förvarsenheten inkvartering, fullt uppehälle, tolktjänster och annat nödvändigt tillgodoseende av de grundläggande behoven.

Vid ordnandet av vården av minderåriga eller offer för tortyr, våldtäkt, annat fysiskt eller sexuellt våld eller personer som annars är i en sämre ställning beaktas de särskilda behov som föranleds av deras livssituation.

Familjemedlemmar erbjuds möjlighet till gemensam inkvartering.

En utlänning ges möjlighet att köpa sådana nyttigheter som behövs i det dagliga livet och som inte faller inom tillämpningsområdet för 1 mom. och därmed inte ges utan betalning.

12 §
Brukspenning och utkomststöd

En utlänning får brukspenning om han eller hon inte har egna tillgångar till sitt förfogan-de och inte kan få dispositionsmedel på något annat sätt. Om brukspenningen utfärdas när-mare bestämmelser genom förordning av arbetsministeriet.

På utkomststöd samt frågor i anslutning till stödet och sökande av ändring tillämpas vad som bestäms om utkomststöd, frågor i an-slutning till stödet och sökande av ändring i fråga om personer som omfattas av motta-gande av asylsökande i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande, med undantag av 22 § 4 mom. i nämnda lag.

Utkomststöd och brukspenning för en utlänning beviljas av den förläggning för asylsökande till vilken förvarsenheten är knuten.

13 §
Vård och undersökning utanför förvars- enheten

Om en sjuk eller handikappad utlänning som tagits i förvar inte på behörigt sätt kan vårdas eller undersökas i förvarsenheten, skall han eller hon under tillräcklig övervakning skickas för vård eller undersökning utanför förvarsenheten.

För övervakningen av en utlänning under vård eller undersökning svarar polisen på den ort där vården eller undersökningen sker. En tjänsteinnehavare vid förvarsenheten svarar dock för övervakningen tills polisen kan åta sig övervakningen.

14 §
Stödjande av funktionsförmågan

För en utlänning ordnas sådan verksamhet för stödjande av livskompetensen som är förenlig med förhållandena i förvarsenheten samt möjlighet att följa medier och använda bibliotekstjänster.

Utomstående personer och sammanslut-ningar kan beviljas tillstånd att ordna rekreations- och studieverksamhet i förvarsenheten.

En utlänning skall beredas möjlighet att vistas utomhus minst en timme per dag.

En plats som lämpar sig för stillhet skall avdelas i förvarsenheten.

4 kap.

Begränsningar och kontroller

15 §
Övervakning och begränsning av besök

Som villkor för att besökare skall få tillträde till förvarsenheten kan ställas att de skall lämna sina ytterkläder och saker som de har medfört i förvar i förvarsenheten under besöket på det sätt som bestäms av förvarsenheten.

Besök kan ordnas i ett särskilt, för ändamå-let anvisat rum, om det finns motiverad orsak att misstänka att besöket kan medföra fara för säkerheten eller ordningen i förvarsenheten. En person som sköter styrnings- eller övervakningsuppgifter vid enheten kan vara närvarande vid besöket, om detta krävs för att säkerheten eller ordningen skall kunna upprätthållas.

Ett besök kan förvägras om besökaren inte tillförlitligt kan styrka sin identitet eller vägrar underkasta sig säkerhetskontroll eller om det finns motiverad orsak att misstänka att besöket medför en sådan fara för säkerheten eller ordningen som inte kan avvärjas genom övervakning.

Ett besök kan förvägras om det av motive-rad orsak kan misstänkas äventyra utredandet av förutsättningarna för inresa i landet och den i förvar tagna utlänningens identitet eller om det finns motiverad orsak att anta att besöket innebär medverkan till brott.

16 §
Brevväxling och försändelser

Om det finns motiverad orsak att misstänka att ett brev, en postförsändelse eller någon annan försändelse till en utlänning som tagits i förvar innehåller sådana förbjudna ämnen eller föremål som avses i 21 §, kan man be mottagaren öppna försändelsen i personalens närvaro. Om personen i fråga vägrar öppna en brev- eller postförsändelse eller en annan försändelse, kan försändelsen granskas med hjälp av genomlysning eller genom att den öppnas. Försändelsen får dock inte läsas. Granskning och öppnande skall ske i närvaro av ett vittne.

17 §
Begränsning av användningen av telefon

Som villkor för användning av telefon kan ställas att en i förvar tagen utlänning medde-lar vem han eller hon har för avsikt att kontakta. Användningen av telefon kan för-bjudas, om det finns motiverad orsak att misstänka att användningen av telefon även-tyrar utredandet av förutsättningarna för inresa i landet eller utlänningens identitet eller om det finns motiverad orsak att anta att användningen av telefon innebär medverkan till brott.

18 §
Elektronisk kommunikation

En utlännings rätt till kontakter utanför förvarsenheten med hjälp av telekommunika-tion, annan elektronisk kommunikation eller annan liknande teknisk förbindelse kan be-gränsas de på grunder som anges i 17 § genom att utlänningen för den tid förbudet gäller fråntas sin mobiltelefon eller tele-kommunikationsutrustning.

19 §
Tillstånd att avlägsna sig

En utlänning kan beviljas tillstånd att avlägsna sig från förvarsenheten för att besöka en nära anhörig eller annan närstående person som är allvarligt sjuk eller för att bevista en nära anhörigs eller annan närstående persons begravning eller av något annat motsvarande ytterst viktigt skäl. För övervakningen under den tid tillståndet att avlägsna sig gäller svarar polisen.

20 §
Övervakning

Utlänningar som tagits i förvar och förvarsenhetens lokaler skall övervakas på det sätt som förutsätts av syftet med förvaret, ordningen i förvarsenheten, ett säkert förvar, kvarhållande samt säkerheten för utlänningar och andra personer.

Om garanterandet av säkerheten för utlän-ningar eller andra personer eller upprätthållandet av ordningen och säkerheten vid förvarsenheten ovillkorligen förutsätter det, kan en person som vid enheten sköter styrnings- eller övervakningsuppgifter också övervaka inkvarteringsrummen genom att gå in i dem.

Övervakningen skall ordnas så att den inte kränker den i förvar tagna utlänningens eller andra personers skydd för privatlivet eller medför onödig olägenhet för dem.

För övervakningen vid förvarsenheten sva-rar enhetens direktör och de personer som sköter styrnings- eller övervakningsuppgifter.

21 §
Säkerhetskontroll

I syfte att sörja för säkerheten och trygga ordningen eller skydda egendom kan säker-hetskontroller utföras vid förvarsenheten.

Vid säkerhetskontroller kan man med en metalldetektor eller någon annan teknisk anordning kontrollera en i förvar tagen utlänning som anländer till förvarsenheten samt de saker han eller hon medför i syfte att säkerställa att personen inte har med sig föremål eller ämnen

1) genom vilka fara kan orsakas för en persons säkerhet eller ordningen i förvarsenheten,

2) som kan användas för att skada egen-dom,

3) i fråga om vilka innehav i övrigt enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag är förbjudet, eller

4) som består av alkohol.

Övriga personer som anländer till förvarsenheten kan kontrolleras enligt vad som i 2 mom. bestäms om kontroll av en utlänning som tagits i förvar. Om en person motsätter sig säkerhetskontroll iakttas bestämmelserna i 15 § 3 mom.

Säkerhetskontrollen skall ordnas så att den inte medför onödig olägenhet för den som kontrolleras och så att den inte skadar egendom.

22 §
Kroppsvisitation

Om en utlänning som tagits i förvar misstänks för innehav av sådana förbjudna föremål eller ämnen som avses i 21 §, kan han eller hon kroppsvisiteras i samband med ankomsten eller återkomsten till förvarsenhe-ten eller efter ett oövervakat besök.

Kroppsvisitation omfattar undersökning av vad personen har i sina kläder eller annars bär på sig.

Kroppsvisitation skall förrättas finkänsligt och i närvaro av ett vittne. Kroppsvisitation får inte förrättas av och vid den får inte närvara en person av annat kön, om han eller hon inte är läkare eller annars hör till hälso- och sjukvårdspersonalen.

23 §
Förbjudna föremål och ämnen

De föremål och ämnen som avses i 21 § skall tas ifrån den som kontrolleras eller visiteras. De skall återlämnas till den i förvar tagna utlänningen vid frigivandet. Om ett föremål eller ämne vid detta tillfälle inte riskfritt kan återlämnas till innehavaren, skall det överlämnas till polisen antingen för att återlämnas till den kontrollerade eller visiterade personen eller för åtgärder enligt 24 § polislagen (493/1995).

De föremål och ämnen som tagits ifrån en besökare i förvarsenheten återlämnas då han eller hon lämnar förvarsenheten.

24 §
Registrering av åtgärder

Över kroppsvisitation, fråntagna föremål och ämnen, granskning och öppnande av brev- och postförsändelser och andra försändelser samt besöksförbud skall upprättas ett protokoll.

Det protokoll som upprättas över kroppsvisitation och andra åtgärder som avses i 1 mom. skall undertecknas av den som förrättat kroppsvisitationen och av den person som närvarit som vittne. På det protokoll som upprättas över saker och föremål som tagits ifrån en i förvar tagen utlänning skall också begäras utlänningens underskrift.

Närmare bestämmelser om protokollfö-ringen utfärdas genom förordning av arbetsministeriet.

25 §
Beslutanderätt i fråga om begränsningar och visitationer

Beslut om kroppsvisitation av en i förvar tagen utlänning och om fråntagande av föremål och ämnen som han eller hon innehar, granskning och öppnande av brev- och postförsändelser eller andra försändelser till honom eller henne samt om sådant förbud mot och övervakning av besök som avses i 15 § 1―3 mom. fattas av direktören för förvarsenheten eller på direktörens förordnande av en tjänsteman eller tjänsteinnehavare i styrnings- och övervakningsuppgifter. Om ärendet är brådskande får ett beslut som avses ovan även fattas av någon annan tjänsteman eller tjänsteinnehavare vid förvarsenheten.

Om de åtgärder som avses i 15 § 4 mom. samt 17 och 18 § och om det tillstånd att avlägsna sig som avses i 19 § beslutar en polisman som hör till polisbefälet.

Direktören för förvarsenheten eller någon annan i 1 mom. avsedd tjänsteman eller tjänsteinnehavare skall verkställa ett beslut som avses i 2 mom.

5 kap.

Ändringssökande

26 §
Besvärsrätt

En utlänning som tagits i förvar har rätt att hos tingsrätten söka ändring genom besvär i följande beslut:

1) sådant förvägrande av besök som avses i 15 § 3 och 4 mom.,

2) sådan begränsning av eller sådant förbud mot användningen av telefon eller elektronisk kommunikation som avses i 17 och 18 §,

3) förvägrande av sådant tillstånd att avlägsna sig som avses i 19 §, samt

4) sådant fråntagande av förbjudna föremål och ämnen som avses i 23 § 1 mom.

Då ett beslut fattas i ett ärende som avses i 1 mom. skall utlänningen samtidigt ges en skriftlig besvärsanvisning. I besvärsanvis-ningen skall nämnas den domstol hos vilken besvär i ärendet kan anföras och den frist inom vilken besvär skall anföras samt i övrigt redogöras för vad som skall iakttas när besvär anförs.

Om sökande av ändring i ett beslut som gäller utkomststöd bestäms i 12 § 2 mom.

27 §
Behörig domstol

Behörig domstol är tingsrätten på den ort inom vars domkrets den i förvar tagna utlänningen förvaras.

Vid behandling av ett ärende som gäller ändringssökande är tingsrätten domför också med ordföranden ensam. Ett sammanträde kan hållas även vid en annan tidpunkt och på en annan plats än vad som bestäms om allmän underrätts sammanträde.

Den utredning om ekonomiska förhållan-den som avses i 5 § lagen om fri rättegång (87/1973) behöver inte lämnas om inte tingsrätten beslutar något annat.

28 §
Anförande av besvär

Besvär skall anföras skriftligen inom en vecka efter det att ett beslut eller en handling i ärendet jämte besvärsanvisning har delgetts den i förvar tagna utlänningen. Besvärsskrif-ten skall tillställas direktören för förvarsenheten.

Direktören skall omedelbart sända besvärsskriften till tingsrättens kansli och bifoga kopior av handlingarna i ärendet och sin egen utredning. Om det beslut över vilket besvär anförs har fattats av polisen, skall direktören be polisen skicka sina handlingar som gäller beslutet och sin egen utredning för att fogas till besvärsskriften så att besvärsskriften omedelbart kan sändas till domstolens kansli.

När handlingarna sänds till tingsrätten skall det meddelas när direktören har fått besvärs-skriften. Domstolen skall utan dröjsmål informera ändringssökanden och beslutsfatta-ren om tid och plats för behandlingen samt om följderna av ändringssökandens utevaro.

Om en utlänning som tagits i förvar inom utsatt tid har gett in besvärsskriften direkt till den behöriga domstolen, förlorar han eller hon inte sin talan.

29 §
Besvärens inverkan på verkställigheten

Besvären avbryter inte verkställigheten av ett beslut eller avgörande, om inte domstolen förordnar något annat.

30 §
Tryggandet av användningen av rätts- skyddsmedel

Direktören för förvarsenheten skall se till att en utlänning som tagits i förvar har möjlighet att upprätta en besvärsskrift och har praktiska möjligheter att delta i behandlingen av besvären i domstolen.

En utlänning har rätt att anlita biträde och tolk i ärenden som avses i denna lag.

Polisen svarar för transporten av en i förvar tagen utlänning till tingsrättens sammanträde.

31 §
Behandling i tingsrätten

Ändringssökanden har rätt att vara närva-rande i tingsrätten. Besvären kan behandlas trots ändringssökandens utevaro, om inte tingsrätten anser det vara nödvändigt att höra ändringssökanden personligen.

Den som fattat det beslut eller avgörande som är föremål för ändringssökandet eller en tjänsteman eller tjänsteinnehavare som före-träder denne skall närvara i tingsrätten när besvären behandlas.

Tingsrätten skall uppta det ärende som är föremål för ändringssökande till behandling senast vid det sammanträde då förlängning av förvaret enligt 48 § utlänningslagen av en i förvar tagen utlänning skall prövas av tings-rätten.

32 §
Besvärsförbud i fråga om tingsrättens avgörande

Ändring i tingsrättens beslut i ett ärende enligt denna lag får inte sökas genom besvär.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §
Behandling av i förvar tagna utlänningars personuppgifter

För behandling av uppgifter om utlänning-ar som tagits i förvar finns ett invånarregister. Med invånarregister avses ett personregister enligt 37 § lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

För invånarregistret får insamlas och i det får införas

1) uppgifter som behövs för identifiering av den i förvar tagna utlänningen, de klient-nummer som den registeransvarige och utlänningsverket ger samt uppgifter om fö-delseort och medborgarskap, samt

2) uppgifter om när utlänningen placerats i förvarsenheten och när han eller hon lämnat enheten.

På den registeransvarige och dennes ansvar för de uppgifter som införts i registret, utplåning av uppgifter ur registret och varaktig lagring av uppgifter tillämpas bestämmelserna i 35, 36 och 40 § lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

34 §
Rätt att få uppgifter, utlämnande av uppgifter och tystnadsplikt

Om rätt att få uppgifter, utlämnande av uppgifter och tystnadsplikt gäller vad som bestäms i 41―43 § lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

35 §
Användning av maktmedel

Direktören för förvarsenheten och en för uppgiften utbildad person i tjänsteförhållande till förvarsenheten har vid skötseln av sina åligganden vid förvarsenheten rätt att använ-da maktmedel

1) för att utföra säkerhetskontroll av en utlänning som tagits i förvar,

2) för att förrätta kroppsvisitation av en utlänning som tagits i förvar,

3) för att kvarhålla en utlänning som tagits i förvar,

4) för att ta förbjudna ämnen ifrån en utlänning som tagits i förvar,

5) för att förhindra utomståendes inträde i förvarsenheten och för att avlägsna utomstå-ende från förvarsenheten, samt

6) för att förhindra en gärning eller situation som äventyrar förvarsenhetens eller en i förvar tagen utlännings säkerhet.

Vapen eller andra maktmedelsredskap får inte användas i situationer som avses i 1 mom. Maktmedlen skall vara nödvändiga och försvarliga med tanke på omständigheterna. Vid bedömningen av användningen av maktmedel skall hänsyn tas till hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur farligt mot-ståndet är, vilka resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som är av betydelse för en helhetsbedömning av situationen.

36 §
Förvarsenhetens personal

Direktören för förvarsenheten och den personal som sköter styrnings- och övervakningsuppgifter skall stå i tjänsteförhållande. Av direktören för förvarsenheten krävs minst utbildning på institutnivå, goda kunskaper i engelska och lämplig arbetserfarenhet inom området. För styrnings- och övervakningsuppgifter krävs lämplig utbildning och arbetserfarenhet inom området samt skäliga kunskaper i engelska eller i något annat främmande språk.

Direktören för den förläggning till vilken förvarsenheten är knuten kan också vara direktör för förvarsenheten.

Om behörighetsvillkoren och tjänstebenämningarna föreskrivs genom förordning av statrådet.

37 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Till en förvarsenhet flyttas då den inleder sin verksamhet utlänningar som förvaras i polisens förvarslokaler eller i straffanstalter för fortsättande av förvaret. Flyttningen förutsätter inget beslut av tingsrätten. Ändring i beslut om flyttning får inte sökas genom besvär.

RP 192/2001
ApUB 12/2001
RSv 208/2001

Helsingfors den 15 februari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.