114/2002

Given i Helsingfors den 15 februari 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 14 mars 1997 om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem (231/1997) 2 § 1 mom., 12, 19 och 20 § samt bilaga X, av dem 12 § och bilaga X sådana de lyder i förordning 707/201 och 19 och 20 § sådana de lyder i förordning 233/2001, samt

fogas till en ny 9 a § samt nya bilagor XI och XII som följer:

2 §
Definitioner

I detta förordning avses med

1) import införsel av djur samt embryon och könsceller från dem till Finland från tredje land,

2) nötkreatur nötkreatur som hålls som husdjur, inklusive vattenbufflar,

3) svin svin som hålls som husdjur, inklusive farmuppfödda vildsvin,

4) får och getter får och getter som hålls som husdjur,

5) könsceller äggceller och sperma samt befruktad eller obefruktad rom eller mjölke från vattendjur,

6) häst djur tillhörande häst- eller åsnearterna eller avkomma genom korsningar av dessa arter,

7) fjäderfä höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner och rapphöns,

8) ratiter strutsar, emuer och nanduer,

9) fåglar andra fåglar än de som nämns i 7 och 8 punkten,

10) kläckningsägg ägg för kläckning,

11) övriga klöv- och hovdjur andra klöv- och hovdjur än de som nämns i 2, 3, 4 och 6 punkten,

12) kommissionen Europeiska gemenskapens kommission, samt

13) vara könsceller, embryon och kläckningsägg.


9 a §
Ratiter samt kläckningsägg från dem

Ratiter och kläckningsägg från ratiter får importeras till Finland endast från de länder som nämns i bilaga XII i enlighet med tabellen i bilagan.

Villkor för importen är dessutom att

1) ratiterna och kläckningsäggen uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/751/EG, och

2) ratiterna och kläckningsäggen åtföljs av ett hälsointyg enligt mall A, B, C, D, E, F, G eller H i bilaga II till kommissionens beslut 2001/751/EG.

Ratiter, kläckningsägg samt dagsgamla kycklingar som kläckts från dem skall efter importen isoleras och av dem skall tas prover med avseende på smittsamma sjukdomar i enlighet med kommissionens beslut 2001/751/EG.

12 §
Fåglar samt kläckningsägg från dem

Övriga fåglar än fjäderfä och ratiter får importeras till Finland endast från länder som är medlemmar av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE). Vid import skall följande villkor iakttas:

1) fåglarna har sitt ursprung i anläggningar som registrerats av den behöriga myndigheten i det exporterande landet,

2) fåglarna åtföljs av ett hälsointyg enligt mallen i bilaga X,

3) fåglarna transporteras i burar eller lådor som är individuellt identifierade med ett identifieringsnummer som skall överensstämma med det identifieringsnummer som anges på djurhälsointyget, och

4) importören skall för tullmyndigheterna kunna visa upp ett intyg över att fåglarna transporteras till en enskild karantän eller karantänsstation som har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. Intyget skall vara undertecknat av den veterinär som övervakar den enskilda karantänen och intyget skall innehålla namnet på och adressen till den enskilda karantänen. Ansvarig veterinär för den enskilda karantänen eller för de enskilda karantänsutrymmena eller -stationerna är kommunalveterinären i den kommunen där karantänen är belägen.

Gränsveterinären skall efter kontrollen se till att burarna, lådorna och transportmedlen är förseglade på ett sådant sätt att det är omöjligt att byta ut innehållet under transporten till den enskilda karantänen eller karantänsstationen utan att bryta förseglingen.

Fåglar som importerats skall på importörens bekostnad hållas i karantän under minst 30 dagar i en av jord- och skogsbruksministeriet godkänd enskild karantän eller karantänsstation enligt kapitel 1 i bilaga XI och där skall fåglarna kontrolleras och prover tas från fåglarna i enlighet med kapitel 2 i bilaga XI. Papegojfåglar som hålls i karantän skall identifieras individuellt i enlighet med kapitel 1 C i bilaga XI. Fåglar får lämna karantänen bara med tillstånd från den motsvarande veterinären.

Kläckningsägg av fåglar som avses i denna paragraf får importeras till Finland från tredje land endast med ett importtillstånd som avdelningen för livsmedel och hälsa har beviljat och med iakttagande av villkoren i importtillståndet.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på fåglar som privatpersoner för med sig i avsikt att hålla som sällskapsdjur och inte heller på fåglar som importeras till en cirkus, en djurpark eller ett försöksdjurslaboratorium eller för motsvarande ändamål. För sådan import krävs ett importtillstånd som avdelningen för livsmedel och hälsa har beviljat samt iakttagande av villkoren i importtillståndet.

19 §
Registrering och djurhållningsutrymmen

Med tanke på tillsynen skall avdelningen för livsmedel och hälsa föra ett register över importörerna av sådana djur och varor som avses i 3―6 samt 8, 9 och 9 a §, 12 § 1 mom. och 13 §. Importörerna av dessa djur och varor skall senast fem vardagar före den första importen göra en skriftlig anmälan till avdelningen för livsmedel och hälsa om importen för införande i registret. Följande uppgifter skall ingå i anmälan:

1) importörens namn, adress och telefonnummer,

2) det djurslag eller den vara för vilken importören anhåller om registrering som importör, samt

3) det land från vilket djuren eller varorna avses bli importerade.

Registreringsanmälan skall förnyas årligen före utgången av januari. Om ingen anmälan har lämnats in inom utsatt tid, stryks importören ur registret.

Importörerna av sådana djur som avses i 1 mom. skall ha tillgång till utrymmen där djuren vid behov kan hållas isolerade.

20 §
Förteckning

De importörer av djur och varor som avses i 3―6 samt 8, 9 och 9 a §, 12 § 1 mom. och 13 § skall föra en förteckning över alla importförsändelser som de har tagit emot. Följande uppgifter skall framgå av förteckningen:

1) försändelsens ankomstdatum,

2) försändelsens innehåll (djurslag, antalet djur och eventuella identifieringsmärken eller vara och mängd),

3) ursprungsland,

4) djurens ursprungsgård eller varornas ursprungsanläggning, samt

5) eventuella följande mottagare, om importören har överlåtit djur eller varor vidare.

En förteckning enligt 1 mom. skall förvaras i minst fem år efter importen. Förteckningen skall på begäran visas för kommunal- eller länsveterinären.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2002.

Kommissionens beslut 2000/666/EG (32000D0666); EGT nr L 278, 31.10.2000, s. 26
Kommissionens beslut 2001/751/EG (32001D0751); EGT nr L 281, 25.10.2001, s. 24

Helsingfors den 15 februari 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Veterinärinspektör
Sirpa Kemilä

Bilaga X, XI och XII

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.