98/2002

Given i Helsingfors den 7 februari 2002

Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för vård av narkotikamissbrukare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Det anslag som beviljats under moment 33.32.38 i budgeten för 2002 används till betalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för kostnader föranledda av vård för narkotikamissbrukare.

Avsikten är att statsunderstödet skall användas för anordnande av servicestyrning för personer med svåra narkotikaproblem, för effektivering av vården och rehabiliteringen samt ökning av avgiftningen och substitutions- och underhållsbehandlingen av personer beroende av opiater.

2 §

Statsunderstödet kan beviljas en kommun eller en samkommun. Om statsunderstöd ansöks skriftligen hos länsstyrelsen.

3 §

På den verksamhet som anges i denna förordning och som en kommun ordnar tillämpas 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992).

4 §

Statsunderstödet fördelas länsvis som följer:

Södra Finlands län 3 740 758 euro
Västra Finlands län 2 068 137 euro
Östra Finlands län 617 397 euro
Uleåborgs län 832 869 euro
Lapplands län 310 839 euro
5 §

Beviljandet av statsunderstöd för ett läns område baserar sig på hur i ansökan har beaktats

1) antalet personer med svåra narkotikaproblem i området som ansökan gäller,

2) den rådande disproportionen mellan behovet av och antalet tjänster,

3) storleken på kommunens eller samkommunens finansieringsandel,

4) en plan för uppföljning och uppskattning av de åtgärder som vidtas och projekt som genomförs samt för redogörelserna till länsstyrelsen.

Vid bedömning av om statsunderstöd skall beviljas beaktas dessutom

1) långsiktigheten i utvecklandet av vården av narkotikamissbrukare,

2) utvecklandet av servicesystemet som helhet i samarbete mellan hälsovårdscentralerna, kommunens socialväsende, den specialiserade sjukvården och övriga serviceproducenter,

3) samarbetet mellan kommunerna,

4) hur stor vikt som läggs vid verksamheten på basnivå,

5) utvecklandet av ny verksamhets- och arbetspraxis,

6) åtgärder för att förkorta befintliga vårdköer, samt

7) sådan personalutbildning som stöder utveckling av verksamheten.

6 §

På basis av ansökningarna beslutar länsstyrelsen om beviljandet av statsunderstöd inom länet.

Länsstyrelsen kan på ansökan besluta om ändringar i den plan för vilken en kommun eller en samkommun beviljats understöd.

7 §

Länsstyrelsen betalar statsunderstödet till kommunen eller samkommunen till den del den vidtar de åtgärder och genomför de projekt för vilka understödet har beviljats.

Statsunderstödet betalas som föreskott till statsunderstödstagaren i en eller flera posten. Länsstyrelsen kan besluta att en del av statsunderstödet beviljas år 2003, varvid denna del betalas i en post i maj 2003.

Statsunderstödet får användas även efter den redovisningsperiod under vilken understödet har mottagits.

8 §

Länsstyrelsen tillställer social- och hälsovårdsministeriet redogörelse för hur ändamålsenliga och resultatrika de åtgärder och projekt har varit som har finansierats med statsunderstödet.

9 §

På statsunderstödet tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001).

10 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 februari 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.