93/2002

Given i Helsingfors den 7 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 2 § 1 mom. 13 punkten, 28 § 2 mom., 29 § 1 mom., 48 § 4 mom., 49 § 3 och 4 mom. samt 57 a § 3 mom.,

av dessa lagrum 48 § 4 mom. och 49 § 4 mom. sådana de lyder i förordning 855/2000 samt 57 a § 3 mom. i förordning 29/2002, och

fogas i 2 § 1 mom. en ny 14 punkt, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


13) multifunktionellt jordbruk ett jordbruk som har som mål att vid sidan av produktionsverksamheten fullgöra samhällsuppgifter som hänför sig till miljön eller landskapsvård eller andra uppgifter som är viktiga för samhället;

14) hästhushållning sådan uppfödning och förädling av hästar som har som huvudsakligt ändamål att sälja djur.

28 §
Försumbart stöd

I det maximala belopp som nämns i 1 mom. skall inräknas också stöd som beviljats samma företag under de tre år som föregått beviljandet av stödet som de minimis-stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse (EGT 010 L 13.1.2001 s. 30―32).

29 §
Förhöjda investeringsstöd

Investeringsstöd enligt 17 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen får beviljas för de godtagbara totalkostnaderna för investeringar i växthusproduktion, trädgårdsproduktion på friland och hästhushållning samt för investeringar som ingår i den egentliga produktionen av jordbruksgrödor och husdjursproduktionen.


48 §
Godtagbara kostnader och stödnivå för småskaliga utvecklingsprojekt i företag

Om utvecklingsplanen gäller andra än i bilaga I till Romfördraget avsedda produkter, beviljas stödet som försumbart stöd med iakttagande av bestämmelserna om försumbart stöd enligt med i 28 § 2 mom. avsedda kommissionens förordning.

49 §
Startstöd för företagsverksamhet

Till den del det gäller företagarens egen lön kan stöd beviljas för företagsverksamhet som skall inledas eller som är att jämföra med sådan endast om företagarens lön är viktig med tanke på inledandet av verksamheten. Stödet får dock beviljas på basis av en årsinkomst om högst 11 800 euro för en person som sysselsätts på heltid. När frågan huruvida det är fråga om sysselsättning på heltid bedöms och stödbeloppet beräknas skall företagarens arbetsinsats inom den aktuella företagsverksamheten beaktas. Stöd kan beviljas också på basis av en kalkylerad lön. Jord- och skogsbruksministeriet justerar årligen den nämnda årsinkomsten i motsvarighet till förändringen i löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex.

Stöd beviljas som försumbart stöd med iakttagande av bestämmelserna om försumbart stöd enligt i 28 § 2 mom. avsedda kommissionens förordning.

57 a §
Företagsgruppers utvecklingsprojekt

Med avvikelse från vad som bestäms i 55 § 1 mom. och 56 § tillämpas på godtagbara kostnader vad som bestäms i 48 § 1-3 mom. med undantag av stödnivåerna. Stöd kan dessutom beviljas för kostnader som föranleds av att företag som deltar i projektet uppträder på mässor och motsvarande evenemang, för sammanställande av broschyrer om företagen, för utvecklande av en gemensam marknadsplats för företagen i ett datanät och för därmed jämförbar verksamhet, samt för de kostnader för den som ansvarar för genomförandet av utvecklingsprojektet som avses i 55 § 1 mom. 1, 2 och 6 punkten till den del de inte redan ingår i ovan nämnda kostnader.


Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2002.

Helsingfors den 7 februari 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.