91/2002

Given i Helsingfors den 4 februari 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs isocial- och hälsovårdsministeriets förordning den 21 december 2000 om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut (1263/2000) bilagor 3 och 4,

ändras 1 §1 mom., 2―5 §, 9 § 1 mom. 8, 11 och 13 punkten., 10 § 1 mom. 5 punkten och 3 mom. 1 punkten, 17 § 1 mom. och 26 § samt

fogas till 9 § 1 mom. en ny 7 a punkt, till 10 § 1 mom. en ny 6 punkt och till förordningen en ny 16 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om uppvältande av försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut. Denna förordning tillämpas dock inte på ett sådant koncernbokslut, som avses i 19 § 1 mom. lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002).


2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av ett försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom. och 11 § 1 och 2 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 § 3 mom., 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2―6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2―5 mom., 6 § 2 mom., 8 § 5 mom., 9―11 §, 5 kap. 1 och 4 § samt 6 kap. 1 och 2 § bokföringsförordning-en.

På upprättande av försäkringsbolags koncernbokslut tillämpas inte 3 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1, 2, 4 och 5 mom. och 3 § samt 4 kap. 1 § bokföringsförordningen.

3 §
Sammanställning av bokslutet för ett kreditinstitut och ett värdepappersföretag med koncernbokslutet för ett försäkringsbolag

Bokslutet för kreditinstitut eller värdepappersföretag som är dotterföretag sammanställs med försäkringsbolags koncernbokslut med iakttagande av denna förordning, om dessa dotterföretags branschandel är mindre än en tiondel av alla företag i finans- och försäk-ringsbranschen. Branschandelen bestäms enligt 6 § 2 mom. lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.

4 §
Resultaträkning

Ett försäkringsbolags och dess koncerns resultaträkning upprättas enligt bilaga 1.

5 §
Balansräkning

Ett försäkringsbolags och dess koncerns balansräkning upprättas enligt bilaga 2.

9 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 4 § 1 mom. 1―6, 8 och 11 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till balansräkningen innehålla


7 a) specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens aktiva enligt balansräkningspost,,


8) specifikation av balansräkningsposten "Övriga placeringar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,


11) specifikation av balansräkningsposten "Övriga tillgångar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,


13) specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balonsräkningsschemat enligt 5 §.


10 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 5 § 1 mom. 1–4 och 6 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till balansräkningen innehålla


5) specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 5 §,

6) specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens passiva enligt balansräkningspost.


Utöver uppgifterna i 1 och 4 mom. skall noterna i fråga om premieansvaret dessutom innehålla

1) de från ett livförsäkringsbolags premieansvar avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar (zillmering) specificerade på zillmering gällande livförsäkring respektive pensionsförsäkring,


16 a §
Sammanställning av bokslutet för ett företag i en annan bransch med koncernbokslutet för ett försäkringsbolag

I ett försäkringsbolags resultat- och balansräkningsscheman inkluderas till tillämpliga delar sådana resultat- och balansräkningsposter i ett företag inom en annan bransch som är nödvändiga för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna skall kunna klargöras.

17 §
Upptagande av latenta skattefordringar och skatteskulder i koncernbalansräkningen

Den i 6 kap. 11 § bokföringslagen avsedda latenta skattefordringen som beror på rättelse och komplettering av inkomstskatterna skall i koncernbalansräkningen tas upp som en särskild post i gruppen fordringar och den latenta skatteskulden i gruppen skulder, om dessa inte tas upp som en post tillsammans med de latenta skatteskulder eller skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § bokföringslagen och som ingår i koncernföretagens egna balansräkningar.


26 §
Upptagande av fastigheter i försäkrings-bolagets balansräkning

Fastigheter som försäkringsbolaget har äganderätten till, upptas i balansräkningen till oavskriven anskaffningsutgift. Anskaffningsutgifter för sådana hyresrättigheter till fastigheter, som aktiverats enligt 5 kap. 11 § bokföringslagen, skall tas upp under en egen benämning i balansräkningen under gruppen placeringar i fastigheter.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2002.

Denna förordning tillämpas på ett försäk-ringsbolags och dess koncerns bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002 eller därefter.

Helsingfors den 4 februari 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.