86/2002

Given i Helsingfors den 30 januari 2002

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 6 och 9―12 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning den 21 november 2001 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1027/2001) som följer:

6 §
Mönsterrättsärenden

Ansökningsavgift 154 €

Tilläggsavgifter i samband med

ansökningen klassavgift för varje varuklass utöver den första 40 €

samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 84 €

förvaringsavgift för varje modell 40 €

kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första 36 €

Återupptagningsavgift 40 €

Förnyelseavgift

I förnyelse 229 €

II förnyelse 325 €

Tilläggsavgifter vid ansökan om förnyelse

klassavgift för varje varuklass utöver den första 40 €

samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 84 €

förvaringsavgift för varje modell 40 €

Om förnyelseavgiften erläggs sedan registreringsperioden har gått ut 40 €

Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 36 €

Om anteckning i mönsterregistret begärs i samband med förnyelse av mönsterregistrering, uppbärs anteckningsavgiften med en nedsättning på 50 %.

Avgift för sökande av ändring 150 €

Prioritetsintyg 17 €

Diarieintyg 10 €

Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida

Registerutdrag 15 €

9 §
Handelsregisterärenden

Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar enskild näringsidkares grundanmälan 60 €

öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 135 €

annan näringsidkarens grundanmälan 285 €

ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsförenings stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 285 €

annan ändringsanmälan 50 €

registrering av bifirma 60 €/namn

Fusions- och delningsärenden anmälan om fusions- och delningsplan 285 € + 50 €/följande sammanslutning

anmälan om ändring av fusionseller delningsplan 50 €/sammanslutning

ansökan om verkställande av fusion eller delning 285 € +151 €/följande sammanslutning

anmälan om verkställande av fusion eller delning 50 €/sammanslutning

Övriga ansökningsärende ansökan om nedsättning av aktiekapitalet, om nedsättning av uppskrivningsfonden, nedsättning av placeringsandelskapitalet, reservfonden, bundna egna kapital eller överkursfonden, om ändring av bolagsformen, om vinstutdelning, om nedsättning av reservfonden eller om nedsättning av överkursfonden 370 €

ansökan om offentlig stämning av sammanslutningens borgenärer 151 €

övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen 151 €

Utdrag, intyg och kopior utdrag ur handelsregistret 10 €

registreringsintyg 15 €

diarieintyg 5 €

bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 10 €

Bokslutsärenden kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 10 €

intyg över att bokslutshandlingar har lämnats in 5 €

Mikrofilmer handelsregistrets grundkartotek 3 030 €

kort för upprätthållande av handelsregistret 1 075 €/år

handelsregistrets alfabetiska firmaindex 640 €/år

bokslutshandlingar jämte index för åren 1976―1980 1 690 €

bokslutshandlingar jämte index för åren 1981―1998 1 350 €/år

bokslutshandlingar jämte index för åren 1999―(incl. 20 000 bokslut) 2 020 €/år

tilläggsavgift för varje överskridet antal om 10 000 bokslut 840 €

Avgift för sökande av ändring i ärenden som gäller anmälan som gjorts till handelsregistret 150 €

Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida

10 §
Företagsinteckningsärenden

Intyg

diarieintyg 5 €

gravationsbevis 25 €

annat bevis som grundar sig på företagsinteckningsregistret 30 €

Ansöknings- och anmälnings- ärenden inteckningsansökan 135 €

påtagande av ansvaret för inteckning 190 €

utvidning eller inskränkning av fastställd inteckning 190 €

sammanslagning av inteckningar 190 €

ändring av inteckningars inbördes prioritetsordning 190 €

anmälan om innehavare av pantskuldbrev (för envar inteckning) 17 €

anmälan om utsökning av avgift 25 €

ansökan om delning av en inteckning i samband med att ett företag delas 500 €

anmälan om att inteckningarna kvarstår i ett bolag som delas 50 €

konvertering av inteckningens myntenhet 35 €

Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida

11 §
Stiftelseregistreringsärenden

Intyg utdrag, stadgar, bokslutshandlingar (för en räkenskapsperiod) 10 €

diarieintyg 5 €

Tillstånds- och samstyckesärenden

grundande av stiftelse 840 €

upplösning av stiftelse 255 €

fusion av stiftelse 255 €

fastställande av stadgeändring 255 €

Ändringsanmälan som gäller styrelse och namntecknare 50 €

Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida

12 §
Föreningsregisterärenden

Intyg

utdrag ur föreningsregistret 10 €

bestyrkt kopia av stadgarna 10 €

diarieintyg 5 €

annan bestyrkt kopia av en förenings handling 10 € + 1 €/sida

Förhandsgranskningsärenden förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 1―5 paragrafer 60 €

förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 6 eller flera paragrafer 200 €

Avgifter för behandling av föreningsregisteranmälan föreningens grundanmälan (icke förhandsgranskad) 60 €

föreningens grundanmälan (förhandsgranskad) 15 €

anmälan om ändring av

föreningens stadgar (icke förhandsgranskad) 60 €

anmälan om ändring av föreningens stadgar (förhandsgranskad) 15 €

anmälan om byte av styrelse- ordförande och annan namntecknare 10 €

Avgift för sökande av ändring 150 €


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Helsingfors den 30 januari 2002

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.