56/2002

Given i Helsingfors den 24 januari 2002

Statsrådets förordning om vissa energiekonomiska understöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Användningsändamålet för och beviljandet av understöd

Energiekonomiskt understöd kan beviljas i enlighet med moment 32.60.50 i statsbudgeten. På beviljande av understöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat bestäms i annan lag. I denna förordning ges närmare bestämmelser om beviljandet, utbetalningen och användningen av energiekonomiskt understöd i enlighet med statsbudgeten.

Om beviljandet av understöd beslutar handels- och industriministeriet.

2 §
Understödets belopp

Understödet får uppgå till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Det sammanlagda beloppet av detta understöd och andra understöd eller räntestöd eller med dessa jämförbara stöd, vilka beviljas av statliga eller andra offentliga medel, får utgöra högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna för det projekt som skall få understöd.

3 §
Ansökan

Av ansökan och bilagorna till den skall i tillämpliga delar framgå åtminstone följande:

1) uppgifter om den som ansöker om understöd; utdrag ur handelsregistret, näringsidkarens grundanmälan eller föreningens stadgar eller någon annan godtagbar utredning, av vilken sökandens verksamhetsform och syfte framgår tillräckligt tydligt,

2) verksamhetsberättelse,

3) bokslutet och revisorsutlåtandet för den föregående räkenskapsperioden,

4) projektets syfte, realiseringsplan och realiseringstidtabell samt kostnadsberäkning och finansieringsplan,

5) verksamhetsplan och budget om allmänt verksamhetsunderstöd söks, samt

6) övriga eventuella de minimis -stöd (försumbart stöd) som sökanden har fått under de tre föregående åren.

4 §
Godtagbara kostnader

Energiekonomiskt understöd kan beviljas för löneutgifter samt för kostnader förorsakade av förnödenheter, anordningar, resor och tjänster av utomstående samt för andra direkta kostnader som fastställs i beslutet om beviljande av understöd. För omkostnader kan understöd beviljas enligt prövning.

5 §
Lönekostnader

När enskilda projekt understöds räknas lönekostnaderna ut på den sammanlagda summan av lönerna under den effektiva arbetstiden och de indirekta arbetskraftskostnaderna utgående från stödtagarens arbetstidskontroll. Som belopp för de indirekta arbetskraftskostnaderna anses de faktiska indirekta kostnaderna, dock högst 50 procent av lönerna under den effektiva arbetstiden.

I samband med verksamhetsunderstöd beräknas beloppet av lönekostnaderna utgående från det sammanlagda beloppet av de löner på vilka förskottsinnehållning verkställs och de indirekta arbetskraftskostnaderna. Som belopp för de indirekta arbetskraftskostnaderna anses de faktiska indirekta kostnaderna, dock högst 25 procent av de nämnda lönerna.

6 §
Övriga kostnader

Material och förnödenheter godkänns enligt de faktiska nettoanskaffningspriserna.

De nödvändiga maskiner och anordningar samt programvaror som ingår i det projekt som skall understödas godkänns enligt de faktiska nettoanskaffningskostnaderna eller tillverkningskostnaderna. Handels- och industriministeriet kan också enligt sin prövning godkänna endast drifts- eller hyreskostnaderna. När allmänt verksamhetsunderstöd söks och beviljas skall i ansökan och på motsvarande sätt i beslutet särskilt nämnas om materiel, maskiner eller anordningar omfattas av understödet.

Resor godkänns högst i enlighet med gällande skattefria ersättningar som skattestyrelsen har godkänt. Utrikesresor skall ingå i den godkända kostnadsberäkningen eller också skall för dem erhållas handels- och industriministeriets tillstånd.

Serverings- och representationskostnader godkänns inte som kostnader för vilka understöd kan erhållas.

7 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut på särskild ansökan i en eller flera rater i den takt som utgifterna uppkommer. Handels- och industriministeriet kan besluta att understödet betalas ut i förskott.

I samband med den sista utbetalningsraten skall den som får understöd göra en slutredovisning över kostnaderna. Det slutliga beloppet av ett understöd som betalts ut i förskott fastställer handels- och industriministeriet efter att ha fått en redovisning över kostnaderna.

En auktoriserad revisor (CGR, GRM, OFR) skall intyga att kostnaderna överensstämmer med villkoren för statsunderstöd. Av revisorns utlåtande skall framgå att de utgifter som har tagits med i kostnadsspecifikationen baserar sig på godtagbara verifikat i understödstagarens bokföring, att kostnadsspecifikationen har gjorts upp enligt handels- och industriministeriets anvisningar och att i den inte ingår sådana poster som enligt anvisningarna inte är godtagbara.

Ett alternativ till revisorns intyg är att till redovisningen foga kopior på verifikaten över uppkomna kostnader.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002 och den gäller till den 31 december 2007.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 5 december 1991 om vissa energiekonomiska understöd (22/872/91/HIM). Den upphävda författningen tillämpas dock fortsättningsvis på de stöd som har beviljats med stöd av den.

Helsingfors den 24 januari 2002

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Heli Vuori-Karvia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.