48/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 9 § 3 mom., 10 § 1 mom., rubriken för 14 § och 14 § 1, 2 och 4 mom., 15 §, 29 § 2 mom., rubriken för 31 § och 31 § 4 mom. samt 48 § 1 och 3 mom.,

av dessa 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 950/1996 samt 29 § 2 mom. och rubriken för 31 § och 31 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1347/1997, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 5 och 6 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 7 och 8 mom., till lagen nya 12 a och 12 b §, till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 106/1999, ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. och det nuvarande 5 mom. blir 5 och 6 mom., samt ett nytt 7 mom., till lagen en ny 15 b §, till 48 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 583/1997 och 518/1998, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., samt till lagen en ny 56 c § som följer:

6 §
Konsolideringsgrupp

Utöver vad som bestäms ovan betraktas vid tillämpningen av 29 och 31 § i denna lag som en konsolideringsgrupps moderföretag och ett finansiellt institut, om inte finansinspektionen beslutar något annat i ett enskilt fall, ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002) när företagen i finansbranschen står för en andel i konglomeratet som beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. i nämnda lag är större än den andel som företagen i försäkringsbranschen står för och som en konsolideringsgrupps dotterföretag fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) där konsolideringsgruppens moderföretag har bestämmande inflytande enligt 1 mom. 1 punkten.

Efter att ha fått kännedom om att en holdingsammanslutning hör till en konsolideringsgrupp skall finansinspektionen fatta beslut härom och utan dröjsmål meddela det till konsolideringsgruppens moderföretag.


2 kap.

Etablering och ägande av värdepappers- företag

9 §
Verksamhetstillstånd

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet, på så sätt att det med stöd av den erhållna utredningen och den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan säkerställas att värdepappersföretaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.


10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd skall beviljas finländska aktiebolag som har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar samt uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag, om det inte utgående från den utredning som mottagits kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget hindras av en betydande bindning mellan värdepappersföretaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter i en stat som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning.


12 a §
Separat ledning för värdepappersföretag och försäkringsbolag

Verkställande direktören för ett värdepappersföretag och dennes ställföreträdare får inte vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare för ett försäkringsbolag som hör till samma koncern som värdepappersföretaget eller för ett försäkringsbolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som värdepappersföretaget.

Majoriteten av medlemmarna och suppleanterna i ett värdepappersföretags styrelse skall vara personer som inte är medlemmar eller suppleanter i ett sådant försäkringsbolags styrelse som avses i 1 mom. och inte heller verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare för ett sådant försäkringsbolag, om inte finansinspektionen beviljar undantag från detta.

12 b §
Ledningen av värdepappersföretag och holdingsammanslutningar

Ett värdepappersföretags styrelse och verkställande direktör skall leda värdepappersföretaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall dessutom vara väl ansedda och de skall ha sådan allmän kännedom om värdepappersverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet. Ett värdepappersföretag skall omedelbart underrätta finansinspektionen om utbyte av de personer som avses ovan i detta moment.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på holdingsammanslutningar.

14 §
Anmälan om förvärv av aktier och andelar

Om någon har för avsikt att i ett värdepappersföretag eller en holdingsammanslutning direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst 5 procent av dess aktie- eller andelskapital eller som medför minst 5 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna, skall finansinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om en andel som avses i 1 mom. ökas så att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 procent av aktie- eller andelskapitalet eller medför åtminstone lika stor rösträtt eller så att värdepappersföretaget eller holdingsammanslutningen blir ett dotterföretag, skall finansinspektionen också underrättas om förvärvet.


En anmälan enligt 1 och 2 mom. skall också göras när innehavet sjunker under de andelar som anges i 1 och 2 mom.

Värdepappersföretaget och holdingsammanslutningen skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och hur stort innehavet är samt omedelbart anmäla sådana förändringar i innehavet av andelar som kommit till dess kännedom.


Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om innehavet i värdepappersföretaget eller holdingsammanslutningen förvärvas indirekt genom förvärv av aktier i ett konglomerats holdingsammanslutning som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och anmälan om ett sådant förvärv har gjorts till Försäkringsinspektionen.

15 §
Myndighets rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en underrättelse enligt 14 § förbjuda förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet och lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra värdepappersföretagets eller dess konsolideringsgrupps affärsverksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots finansinspektionens förbud, kan den förbjuda att aktie- eller andelsförvärvet införs i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om finansinspektionen efter förvärvet av andelen observerar att innehavet av andelen allvarligt äventyrar kreditinstitutets eller dess konsolideringsgrupps verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan finansinspektionen kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.

Om ett förvärv leder till att ett värdepappersföretag blir dotterföretag till ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till ett sådant kreditinstituts, värdepappersföretags eller försäkringsbolags moderföretag, skall finansinspektionen inhämta utlåtande om förvärvet av motsvarande tillsynsmyndighet i den staten. På samma sätt skall förfaras om bestämmanderätten i värdepappersföretaget övergår till samma fysiska eller juridiska personer som i det kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag som avses ovan.

15 b §
Förvärv av bestämmande inflytande i ett företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess konsolideringsgrupp får inte förvärva i 1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen (1336/1997) avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte värdepappersföretaget eller företaget inom dess konsolideringsgrupp har anmält detta till finansinspektionen på förhand eller om finansinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget eller dess konsolideringsgrupp.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om ett företag som avses i 1 mom. hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och motsvarande anmälan har gjorts till Försäkringsinspektionen.

29 §
Generalklausul om riskkontroll

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur riskkontrollen och den interna kontrollen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.

31 §
Minsta kapitalbas och anmälan om interna affärstransaktioner

På värdepappersföretags stora kundrisker och konsoliderade stora kundrisker samt på interna affärstransaktioner med koncern och ägarintresseföretag som inte hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp tillämpas vad som bestäms i 69―71 och 71 a § kreditinstitutslagen.


48 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett värdepappersföretag eller inom ett till samma konsolideringsgrupp som detta hörande företag, inom en sammanslutning av värdepappersföretag eller inom värdepappersföretagets ombud eller inom något annat företag som agerar för värdepappersföretagets räkning eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon av värdepappersföretagets kunder eller hos kunder till företag som tillhör samma konsolideringsgrupp eller samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som värdepappersföretaget eller hos någon annan person med anknytning till värdepappersföretagets verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till värdepappersföretagets bolagsstämma eller till aktieägare som deltar i stämman.


Ett värdepappersföretag och ett företag som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskkontroll. Vad som ovan i detta moment bestäms om lämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999).

Utöver vad som bestäms i 3 mom. kan ett värdepappersföretag och ett företag som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett sådant företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som värdepappersföretaget, om den som tar emot uppgifterna berörs av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.


8 kap.

Straffstadganden

56 c §
Brott mot bestämmelserna om förvärv av värdepappersföretags aktier eller andelar

Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 15 § 1 mom. eller utan finansinspektionens samtycke enligt 15 b § förvärvar aktier eller andelar skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om förvärv av värdepappersföretags aktier eller andelar dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.