46/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 2 § 21 punkten, 11 § 4 mom. 1 punkten och 19 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 2 § 21 punkten sådan den lyder i lag 972/1999, 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 639/1999 och 19 § 2 mom. sådant det lyder i lag 798/2000, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 572/1996, 1077/1996, 1349/1997, 521/1998, 50/1999, 972/1999 och i nämnda lag 798/2000, en ny 22 punkt och ett nytt 2 mom., till 11 §,

sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1349/1997 och 798/2000 samt delvis ändrad i lag 388/2000, ett nytt 7 mom., till lagen en ny 11 b § och till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 639/1999 och 798/2000, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag


21) en sammanslutning som på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, ett optionsföretag, en clearingorganisation eller värdepapperscentralen,

22) ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002), om finansinspektionen är i nämnda lag avsedd samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet.

Denna lag skall tillämpas också på tillsynsobjekt i likvidation.

11 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Vad som ovan i 1―3 mom. bestäms om tillsynsobjekt skall tillämpas också på

1) företag som i förhållande till tillsynsobjektet är ett sådant moderföretag, dotterföretag eller intresseföretag som avses i bokföringslagen (1336/1997) eller dotterföretag till tillsynsobjektets moderföretag,


Finansinspektionen kan vid granskningen anlita utomstående revisorer eller andra sakkunniga.

11 b §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter beträffande ett finskt företag inom en utländsk konsolideringsgrupp

Utöver vad som bestäms i 11 § har finansinspektionen rätt att utföra granskning i ett företag i Finland som hör till ett sådant utländskt kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i dotterföretag i Finland till ett sådant företags moderföretag, om den myndighet som övervakar den finansiella verksamheten i berörda stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har befogenheter att granska ett sådant företag och myndigheten begär granskning för utövande av gruppbaserad tillsyn.

Om en myndighet som övervakar den finansiella verksamheten i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har behov av att i Finland granska uppgifter som är väsentliga för den gruppbaserade tillsynen och som gäller ett företag enligt 1 mom., skall den av finansinspektionen begära att granskningen utförs. Finansinspektionen skall uppfylla begäran genom att antingen utföra granskningen själv eller låta den myndighet som framställt begäran delta i granskningen.

19 §
Rätt att lämna uppgifter

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter till Försäkringsinspektionen eller en annan myndighet som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion eller till en sådan sammanslutning som i det egna landet med stöd av lag sköter uppgifter som motsvarar dem som finansinspektionen har, samt till Statens säkerhetsfond för utförande av deras uppgifter samt till förundersöknings- och åklagarmyndigheter för utredning av brott. Dessutom har finansinspektionen rätt att till myndigheter som svarar för tillsynen över organ som har befattning med ett tillsynsobjekts likvidations- eller konkursförfarande lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynsobjektets likvidations- eller konkursförfarande och att till myndigheter som svarar för tillsynen över tillsynsobjektets revisor lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynen över tillsynsobjektets revisor.

Visar det sig att en och samma gäldenär har lämnat betydande förbindelser till eller har betydande förpliktelser mot olika tillsynsobjekt, eller finns det skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten skada, har finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter om ett tillsynsobjekt till en sådan clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen och till ett sådant optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, om uppgifterna behövs för att trygga tillförlitligheten i clearingorganisationens verksamhet eller i optionsföretagets clearing vid optionshandeln.

Finansinspektionen får inte lämna vidare sekretessbelagda uppgifter som erhållits från tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller vid granskning i en annan stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte den tillsynsmyndighet som lämnat uppgiften eller den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där granskningen har utförts har gett sitt uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter får användas endast för skötseln av uppgifter enligt denna lag eller för de ändamål som samtycket gäller.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001
EkUB 19/2001
RSv 215/2001

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.