29/2002

Given i Helsingfors den 17 januari 2002

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 14 § 1 mom., 52 § 2 mom. 5 punkten, 57 § 3 mom. och 93 §,

av dessa lagrum 14 § 1 mom. sådan den lyder i förordningen 855/2000, 52 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder i förordning 852/2001, 57 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 712/2001 och 93 § sådan den lyder i statsrådets förordning 878/2000, samt

fogas till 27 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 855/2000, ett nytt 3 och 4 mom. mom., till 52 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 852/2001, en ny 6 punkt och till förordningen en ny 57 a § som följer:

14 §
Företagets storlek och föremålet för verksamheten i vissa fall

Om det är fråga om en åtgärd som ingår i programmet för gemenskapsinitiativ för landsbygden enligt artikel 20.1 c i den allmänna förordningen om strukturfonderna, kan företag som avses i 10 § 3 mom. finansieringslagen ha en sysselsättande verkan motsvarande högst fem årsverken. Företaget skall dessutom med undantag av de föremål för verksamheten som föreskrivs i 3 § 1 mom. finansieringslagen samt de förutsättningar om vilka bestäms ovan i 11 § 2 mom. och 12 §, uppfylla de övriga krav som i finansieringslagen och i denna förordning uppställs för ett landsbygdsföretag. Om företaget uppfyller de krav som anges i 2 § 2 mom. statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet(1200/2000), i fråga om antalet anställda kraven i 3 § 2 mom. finansieringslagen och i övrigt de krav som anges i 15-18, 24 och 25 § i denna förordning, kan stöd beviljas även ett sådant företag eller andelslag, i vilket bestämmanderätten innehas av någon annan än i denna förordning avsedd företagare.


27 §
Investeringsstödets maximibelopp vid annan företagsverksamhet

Om investeringen gäller anskaffning av en maskin eller anordning som behövs för omvandling av virke eller fabrikat som härstammar från virke till bränsle eller för användning av sådant eller om investeringen gäller byggande eller grundlig förbättring av en sådan värmecentral och därtill hörande behövliga konstruktioner som använder ovan nämnda typ av bränsle kan stöd med avvikelse från 1 mom. beviljas till högst 25 procent också utanför stödområde I.

Om stödet beviljas av nationella medel eller om stöd som beviljas som delfinansiering gäller andra investeringar än sådana som anges i 3 mom. är en förutsättning för att stödet beviljas att kraven i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 010, 13/01/2001 s. 0033 - 0042) uppfylls.

52 §
Utvecklingsåtgärder som kan stödas

Stöd kan beviljas


5) för utvecklingsprojekt som berör näringsverksamhet och särskilt gagnar små företag eller invånarna i de områden där utvecklingsprojekten genomförs, om det stöd som beviljas för projekten med stöd av punkt 6 i ingressen till kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning inte anses vara statligt stöd som avses i detta moment 3 punkten,

6) för utvecklingsprojekt som berör vissa företagargrupper och gäller annan företagsverksamhet än jordbruk och huvudsakligen gagnar sådana i projektet deltagande företag som avses i finansieringslagen.


57 §
Stödets maximibelopp

För investeringar enligt 56 § som ingår i utvecklingsprojekt som avses i 52 § 2 mom. 1―5 punkten samt för utvecklingsprojekt som avses i 52 § 2 mom. 6 punkten får stöd beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

57 a §
Företagsgruppers utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt enligt 52 § 2 mom. 6 punkten beviljas som stöd av mindre betydelse som avses i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse så att stödets belopp fördelas kalkylmässigt som stöd av mindre betydelse per företag i samma förhållande som de godtagbara kostnaderna för utvecklingsprojektet fördelas på de företag som deltar i det. För ett sådant företags kostnadsandel som tidigare har beviljats stöd av mindre betydelse kan stöd beviljas, dock högst till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av stöd av mindre betydelse och det stöd av mindre betydelse som har beviljats företaget under de tre år som föregått beslutet. Stöd beviljas inte för andra än i finansieringslagen avsedda företags kostnadsandel.

En förutsättning för beviljande av stöd är att de företag för vilkas kostnader beviljas stöd av mindre betydelse har godtagit nämnda förfarande och förbundit sig att iaktta villkoren för stöd av mindre betydelse.

Med avvikelse från vad som bestäms i 55 § 1 mom. och 56 § tillämpas på godtagbara kostnader vad som bestäms i 48 § 1-3 mom. med undantag av stödnivåerna. Stöd kan dessutom beviljas för kostnader som föranleds av att företag som deltar i projektet uppträder på mässor och motsvarande evenemang, för sammanställande av broschyrer om företagen, för utvecklande av en gemensam marknadsplats för företagen i ett datanät och för därmed jämförbar verksamhet, samt för de kostnader för den som ansvarar för genomförandet av utvecklingsprojektet som avses i 55 § 1 mom. 1 och 2 punkten till den del de inte redan ingår i ovan nämnda kostnader.

93 §
Uppvisande av verifikat

Om det för utbetalning av stöd förutsätts att verifikat uppvisas för utbetalningsmyndigheterna eller, i fråga om stöd i anknytning till lånet, för kreditinrättningen eller arbetskrafts- och näringscentralen, skall denna instans tillställas kopior av de verifikat som stödtagaren har fogat till sin bokföring.

Ovan i 1 mom. avsedda verifikat i original skall förvaras så att myndigheterna har tillgång till dem.


Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2002.

Kostnaderna för i 52 § 2 mom. 6 punkten avsedda utvecklingsprojekt som är anhängiga när denna förordning träder i kraft är inte stödberättigade om kostnaderna har uppstått i samband med

1) utvecklingsprojekt som finansieras inom regionala utvecklingsprogram för landsbygden före den 28 september 2001,

2) utvecklingsprojekt som finansieras inom mål 1-program före den 15 augusti 2001,

3) utvecklingsprojekt som finansieras inom gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ före den 14 april 2001,

4) utvecklingsprojekt som finansieras inom programmet POMO+ före den 15 augusti 2001, eller

5) gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III före den 15 augusti 2001, dock inte förrän godkännandet av det gemenskapsinitiativprogram av vilket stödet skall finansieras.

Förordningens 93 § 2 mom. tillämpas även på sådana stödbeslut som har fattats innan förordningen träder i kraft och enligt vilka utbetalningen av stödet inte har inletts eller slutförts. Arbetskrafts- och näringscentralen skall meddela stödtagaren att villkoren för utbetalning av stödet har ändrats.

Helsingfors den 17 januari 2002

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.