12/2002

Given i Helsingfors den 10 januari 2002

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 20 § miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 6 § 1 mom. 12 punkten underpunkt c och 20 § 1 mom. 3 punkten som följer:

6 §
Tillståndsärenden som den regionala miljöcentralen behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den regionala miljöcentralen miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:


12) avfallshantering samt vatten och avlopp:


c) anläggningar eller platser där sådant problemavfall som uppkommer annanstans återvinns eller behandlas, dock inte mottagnings- och lagringsplatser för problemavfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas därmed och inte heller mottagnings- och lagringsplatser för skrotfordon eller kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som klassificeras som problemavfall,


20 §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser

Utöver vad som bestäms i 18 och 19 § skall i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser ingå föreskrifter om


3) den mängd och typ av avfall som godkänts för deponering på avstjälpningsplatsen enligt den förteckning som avses i 75 § 1 punkten avfallslagen,Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.

Helsingfors den 10 januari 2002

Miljöminister
Satu Hassi

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.