10/2002

Given i Helsingfors den 10 januari 2002

Statsrådets förordning om statsunderstöd för yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen (688/2001) av den 27 juli 2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av statsunderstöd under moment 29.69.32 i statsbudgeten för anordnande av sådan yrkesinriktad tilläggsutbildning som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

2 §
Mottagare av statsunderstöd

Statsunderstöd kan beviljas utbildningsanordnare som har specialiserat sig på yrkesinriktad vuxenutbildning och som har tillstånd att ordna utbildning enligt 4 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Understödet riktas i första hand till sådana anordnare av yrkesinriktad vuxenutbildning som 2000 har fått statsunderstöd enligt 43 § 3 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) för utbildning som ordnas i form av avgiftsbelagd service.

3 §
Ansökan

Understöd som avses i denna förordning söks skriftligen hos undervisningsministeriet.

4 §
Grunderna för beviljande

Statsunderstöd kan inom ramen för statsbudgeten beviljas för sådan utbildning som inleds 2002 och avslutas senast 2004.

Statsunderstöd beviljas för anordnande av utbildning som motsvarar arbetslivets aktuella utbildningsbehov. Vid beviljande av statsunderstöd betonas särskilt utbildning som leder till yrkesexamen eller specialyrkesexamen och utbildning som främjar datateknisk kompetens, utbildning för specialgrupper samt tilläggsutbildning som ordnas för personer med kort grundutbildning. Då understöd beviljas beaktas volymen på den av utbildningsanordnaren ordnade yrkesinriktade tilläggsutbildningen under de föregående åren, volymen på den tilläggsutbildning som under 2002 skall ordnas med annan statsbidrag inom undervisningsministeriets verksamhetsområde samt utbildningsanordnarens ställning vid skötseln av regionala och branschvisa utbildningsbehov i arbetslivet.

Statsunderstöd beviljas i form av ett kalkylmässigt understöd på grundval av dels antalet studerandeårsverken inom de olika prisgrupperna, dels de priser per enhet per studerandeårsverke som fastställts för respektive prisgrupp. Statsunderstödet är för frivillig utbildning 90 procent och för personalutbildning 50 procent av det eurobelopp som beräknats på grundval av antalet studerandeårsverken och priserna per enhet på dem. Av särskilda skäl kan utbildningsanordnaren med avvikelse från de studerandeårsverken som godkänts i beslutet om statsunderstöd ordna utbildning som hör till olika prisgrupper. Statsunderstödet justeras i efterhand i enlighet med faktiska studerandeårsverken. Det beviljade statsunderstödsbeloppet får dock inte överskridas.

I denna förordning avses med studerandeårsverke 190 minst sju timmars arbetsdagar per studerande och med priser per enhet per studerandeårsverke priserna per enhet enligt 10 a § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/ 1998).

5 §
Beviljande och utbetalning av statsunderstöd

Statsunderstöd beviljas och utbetalas av undervisningsministeriet. Statsunderstödet utbetalas till mottagaren i en eller flera poster enligt statsunderstödsbeslutet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2002. Denna förordning tillämpas på det statsunderstöd som beviljades 2002.

Helsingfors den 10 januari 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Undervisningsråd
Arja Mäkeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.