1547/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 2 och 3 kap. konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978) den finska språkdräkten i 2 kap. 8 § 1 mom., 8 a § 2 och 3 mom. och 9 §, 2 kap. 10 § 3 mom., i 3 kap. 3 § 1 mom. den finska språkdräkten, 3 kap. 3 § 2 mom.och 4 § 2 mom, av dessa lagrum 2 kap. 8 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 37/1995 och 10 § 3 mom.sådant det lyder i lag 8/1989, som följer:

2 kap.

Reglering av marknadsföringen

10 §

Om marknadsdomstolen och behandlingen av ärenden i den föreskrivs i övrigt i marknadsdomstolslagen (1527/2001) samt i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).

3 kap.

Reglering av avtalsvillkor

3 §

Konsumentombudsmannen kan meddela i 2 § avsett förbud eller meddela förbudet temporärt i enlighet med vad som bestäms i lagen om Konsumentverket (1056/1998).

4 §

Om marknadsdomstolen och behandlingen av ärenden i den föreskrivs i övrigt i marknadsdomstolslagen samt i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.