1533/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 2000 om gränsöverskridande förbudsförande (1189/2000) den finska språkdräkten i 2 § 2 och 3 mom. samt 3 § och 4 § 1 mom., som följer:

3 §
Förbud och rättelse

Marknadsdomstolen kan, om det är nödvändigt med hänsyn till konsumentskyddet, på ansökan av en utländsk myndighet eller organisation förbjuda en näringsidkare att fortsätta verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten eller att upprepa den eller en därmed jämförbar verksamhet. Marknadsdomstolen skall förena förbudet med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Förbudet kan av särskilda skäl meddelas att gälla en anställd hos näringsidkaren eller någon annan som handlar för näringsidkarens räkning.

Förbudet kan också vara temporärt, varvid förbudet gäller tills ärendet har avgjorts slutligt.

När marknadsdomstolen förelägger ett förbud kan den förplikta den näringsidkare som förbudet gäller att rätta till det lagstridiga förfarandet, om detta skall anses nödvändigt på grund av de uppenbara olägenheter som konsumenterna åsamkas. Marknadsdomstolen kan förena föreläggandet med vite.

I fråga om behandlingen av ärendet gäller bestämmelserna i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).

4 §
Rätt till anhängiggörande i en annan EES-stat

Konsumentombudsmannen, Läkemedelsverket, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Konsumentverket, Kommunikationsverket, Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen har rätt att i ärenden som faller under respektive tillsynsbehörighet yrka att verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten förbjuds, om verksamheten kränker konsumenternas av myndigheterna skyddade allmänna intressen i Finland.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.