1532/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1978 om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978) 7 och 8 § som följer:

7 §

Förbud, som avses i 6 § meddelas av marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen kan meddela förbud även temporärt, varvid förbudet gäller tills saken är slutligt avgjord.

Om marknadsdomstolen och behandlingen av ärenden i denna föreskrivs dessutom i marknadsdomstolslagen (1527/2001) och i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).

8 §

Vid meddelande av ett förbud som avses i 6 § kan marknadsdomstolen ålägga näringsidkaren att inom utsatt tid vidta lämplig rättelseåtgärd, om detta skall anses nödvändigt på grund av uppenbara olägenheter som handlingen förorsakar. Åläggandet kan förenas med vite.

Marknadsdomstolen kan på yrkande av käranden föreskriva att beslutet i ett ärende som gäller förbud skall publiceras på svarandens bekostnad i en eller flera tidningar eller tidskrifter. I fråga om ett beslut som gäller temporärt förbud kan det inte föreskrivas att beslutet skall publiceras.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.