1524/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 1 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 145/1997, samt

ändras 1 kap. 2 § 1 och 3 mom. samt 16 kap. 8 § 7 punkten, sådana de lyder i nämnda lag 145/1997, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

2 §

Värdepapper i ett privat aktiebolag får inte tas upp till offentlig handel enligt 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989).


När värdepapper i ett privat aktiebolag bjuds ut till allmänheten skall det uppges att värdepapperen inte kan tas upp till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen.

16 kap.

Särskilda stadganden

8 §

Den som uppsåtligen


7) bryter mot det i 1 kap. 2 § 1 mom. föreskrivna förbudet att ta upp ett privat aktiebolags värdepapper till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen,

skall, om gärningen inte är ringa eller strängare straff för den inte stadgas på något annat ställe i lag, för aktiebolagsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 184/2001
EkUB 22/2001
RSv 218/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.