1521/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 2 §, 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten samt 3 mom. och 10 § 2 mom., av dessa lagrum 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten sådana de lyder i lag 156/1997, som följer:

2 §
Investeringsobjekt

Föremål för investeringstjänster (investeringsobjekt) kan vara värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) samt sådana standardiserade options- och terminsavtal som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), derivatavtal som skall jämställas med dessa samt andra derivatavtal.

3 §
Investeringstjänster

Med investeringstjänster avses att

1) investeringsobjekt köps, säljs, byts och tecknas för någon annans räkning i eget namn samt att uppdrag som avser investeringsobjekt förmedlas eller verkställs (fondkommissionsrörelse),


5) investeringsobjekt förvaltas enligt sådana med enskilda kunder ingångna avtal som innebär att kommissionären ges beslutanderätt (förmögenhetsförvaltning),


Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte verksamhet som bedrivs tillfälligt vid sidan av någon annan i lag erkänd affärs- eller yrkesverksamhet enligt lagstiftning som gäller verksamheten eller föreskrifter och bestämmelser som kompletterar den. Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte heller verksamhet som bedrivs som i lag erkänd affärs- eller yrkesverksamhet enbart med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen. Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte heller sådana sammanslutningars tillhandahållande av enbart nyttighetsbaserade derivatavtal vilka bedriver handel för egen räkning med sådana derivatavtal inom optionsföretaget eller tillsammans med andra liknande sammanslutningar eller med dem som producerar eller yrkesmässigt använder dessa nyttigheter, och inte heller tillhandahållande av nyttighetsbaserade derivatavtal enbart i något annat syfte än investeringssyfte.

10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Tidsfristerna i 10 § 2 mom. i denna lag för beviljande av verksamhetstillstånd enligt 9 § tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft. En sammanslutning som när denna lag träder i kraft tillhandahåller investeringstjänster enligt 3 § skall inom tre månader från lagens ikraftträdande ansöka om verksamhetstillstånd eller inom sex månader från ikraftträdandet upphöra med den lagstridiga verksamheten, om inte finansministeriet av särskilda skäl förlänger tiden för upphörandet med den lagstridiga verksamheten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2001
EkUB 22/2001
RSv 218/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.