1520/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 5 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 796/2000, som följer:

5 a §

Ett förvaltningskonto kan innehas av en värdepapperscentral, en centralbank eller ett kontoförande institut. Även ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som har rätt att tillhandahålla förvarings- och förvaltningstjänster för värdeandelar, ett sådant utländskt institut som avses i 16 § lagen om värdeandelssystemet (826/1991) eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna kan av värdepapperscentralen godkännas som kontoinnehavare. På ett förvaltningskonto som förvaltas av ett utländskt institut som avses i 16 § lagen om värdeandelssystemet får utan hinder av 1 mom. också noteras sådana värdeandelar som ägs av en finsk medborgare eller en finsk sammanslutning eller stiftelse och som avses i 4 § 2 mom. lagen om värdeandelssystemet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 184/2001
EkUB 22/2001
RSv 218/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.