1518/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 1 kap. 1 § 2 och 3 mom., 3 kap. 12 §, 4 kap. 3 § 3 mom. och 5 kap. 1 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 kap. 1 § 2 och 3 mom. samt 5 kap. 1 a § i lag 969/1999, 3 kap. 12 § i lag 477/1999 och 4 kap. 3 § 3 mom. i lag 599/1997,

ändras 1 kap. 2 § 1 och 2 punkten samt 3 § 2 mom., 2 kap. 2 § 3 mom., 4 § 1 mom., 6, 8, 10 och 11 §, 3 kap. 1 och 2 §, 3 § 2―4 mom., 5 § 1 mom. och 11 § 3 mom., 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom., 5 kap. 3 § 1 mom. samt 4 och 8 §,

av dessa lagrum 2 kap. 2 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 969/1999, 2 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 800/2000, 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 599/1997, 2 kap. 8 § och 5 kap. 8 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 741/1993 och 582/1996, 2 kap. 10 § sådan den lyder i nämnda lagar 582/1996 och 599/1997, 2 kap. 11 § och 3 kap. 5 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 582/1996, 3 kap. 2 § sådan den lyder i nämnda lagar 741/1993 och 599/1997 samt 3 kap. 3 § 3 och 4 mom. och 11 § 3 mom. samt 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 599/1997 samt 5 kap. 3 § 1 mom. och 4 § sådana de lyder i nämnda lag 477/1999, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

2 §
Options- och terminsavtal

I denna lag avses med

1) option ett avtal, enligt vilket den ena parten (optionsinnehavaren) av den andra parten (optionsutfärdaren) mot vederlag (premie) får rätt att till ett avtalat inlösningspris i framtiden köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en viss mängd värdepapper, nyttigheter eller andra tillgångar (underliggande egendom) eller rätt att få betalning som räknas ut på grundval av ändringar i ett index som beskriver prisutvecklingen för den underliggande egendomen eller värdeutvecklingen för en annan förmån (indexoption),

2) termin ett köpeavtal om underliggande egendom, i vilket parterna kommer överens om priset samt den dag då betalningen eller en ersättande gottgörelse för betalningen senast skall krävas eller då betalningen eller gottgörelsen skall fullgöras utan särskild anfordran, eller ett motsvarande avtal som ömsesidigt berättigar till betalning som räknas ut på grundval av prisutvecklingen för den underliggande egendomen eller värdeutvecklingen för en annan förmån (indextermin),


3 §
Optionsföretag

Med optionsbörsverksamhet avses i denna lag att förutsättningar för handel med standardiserade optioner och terminer ordnas och upprätthålls.


2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

2 §
Beviljande av koncession

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits.


4 §
Optionsföretagets verksamhet

Ett optionsföretag får utöver den verksamhet som idkas i företaget tillhandahålla data, informations- och databehandlingstjänster för utveckling av options- och terminsmarknaden eller finans- och värdepappersmarknaden samt clearing av avtal om värdepapperslån och repor som gäller värdepapper som avses i 4 kap. 5 a § 3 och 4 mom. värdepappersmarknadslagen, om finansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren eller om avtalsvillkoren har fastställts som en del av optionsföretagets reglemente eller om de utgör bilaga till reglementet. Ett optionsföretag får också tillhandahålla sådana tjänster för clearingverksamhet som avses i värdepappersmarknadslagen, i en sådan utsträckning som options- och terminsavtalen förutsätter. Ett optionsföretag får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet enligt 4 a kap. värdepappersmarknadslagen. Ett optionsföretag får verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991). Om optionsföretagets rätt att idka fondbörsverksamhet bestäms i värdepappersmarknadslagen.


6 §
Optionsföretagets reglemente

Ett optionsföretag skall ha ett reglemente med bestämmelser som kompletterar denna lag och som gäller optionsbörsverksamhet, clearing vid optionshandeln och hur de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på optionsföretaget fullgörs.

Optionsföretagets reglemente fastställs av finansministeriet på ansökan. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Fastställandet av optionskurser och terminskurser samt handel med optioner och terminer får inte inledas förrän de bestämmelser i reglementet som gäller optioner och terminer har fastställts.

För att stärka förtroendet för options- och terminsmarknaden eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i bestämmelser i optionsföretagets av ministeriet fastställda reglemente skall ändras eller kompletteras. Innan en bestämmelse meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av finansinspektionen och, om bestämmelserna gäller el- eller naturgasbaserad optionshandel, även utlåtande av den myndighet som övervakar el- och naturgasmarknaden (el- och naturgasmarknadsmyndigheten).

8 §
Optionsföretagets uppgifter

Ett optionsföretag skall, utöver vad som annars bestäms och föreskrivs om dess uppgifter,

1) se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa att bestämmelserna och föreskrifterna om optionsföretagets verksamhet samt företagets reglemente iakttas inom företaget,

2) se till att de uppgifter blir offentliggjorda som optionsföretaget enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller företagets reglemente skall offentliggöra,

3) underrätta finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot bestämmelserna och föreskrifterna om optionsföretagets verksamhet eller mot dess reglemente, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt; finansinspektionen skall dock alltid underrättas om förfaranden som väsentligen eller upprepade gånger bryter mot bestämmelserna, föreskrifterna eller reglementet, samt

4) underrätta finansinspektionen om sitt beslut att uppta kurser på optioner och terminer till fastställelse samt att inleda och avsluta handeln med dessa samt att bevilja och återkalla rättigheter för förmedlare, marknadsgaranter, mäklare och andra som är verksamma inom optionsföretaget.

10 §
Förmedlare, marknadsgaranter och andra som är verksamma inom optionsföretaget

Ett optionsföretag skall bevilja en sökande förmedlar- och marknadsgaranträttigheter om denne uppfyller de krav som ställs i lag och i optionsföretagets reglemente och har ett fast affärsställe i Finland.

Dessutom får optionsföretaget bevilja en sådan utländsk värdepappersförmedlare förmedlar- och marknadsgaranträttigheter som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande i Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som inte har något fast affärsställe i Finland. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan även andra utländska värdepappersförmedlare beviljas förmedlar- och marknadsgaranträttigheter, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och i optionsföretagets reglemente. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan också andra företag beviljas rättigheter att såsom annan som är verksam inom optionsföretaget bedriva handel för egen räkning, om sökanden uppfyller de krav som ställs ställs i lag och i optionsföretagets reglemente och har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering.

Optionsföretaget skall för viss tid eller helt och hållet återkalla rättigheter för förmedlare, marknadsgaranträttigheter och andra som är verksamma inom optionsföretaget, om finansinspektionen av vägande skäl så yrkar efter att ha hört optionsföretaget. Finansinspektionen skall omedelbart underrätta optionsföretaget och den berörde om sitt yrkande och grunderna för det.

Förmedlare, marknadsgaranter och andra som är verksamma inom optionsföretaget har rätt att hänskjuta ett beslut av optionsföretaget genom vilket ansökan om rättigheter har avslagits eller rättigheter har återkallats till finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet.

11 §
Förmedlares och marknadsgaranters oavhängighet

Förmedlare och marknadsgaranter som hör till samma koncern eller står i ett ekonomiskt beroendeförhållande till varandra och som inom optionsföretaget tillhandahåller investeringstjänster som gäller samma options- eller terminsavtal skall ordna sin verksamhet inom optionsföretaget så att optionsföretagets tillförlitliga verksamhet inte äventyras.

3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

1 §
Options- och terminsavtal som är föremål för handel

I ett optionsföretag får idkas handel endast med sådana optioner och terminer som har definierats i företagets reglemente. Uppgifterna om underliggande egendom, index och metoder för uträknande av index kan ges även i en bilaga till reglementet.

Finansministeriet skall fastställa de bestämmelser i företagets reglemente som gäller optioner och terminer, om de överensstämmer med denna lag och det inte finns särskilda skäl att förbjuda att kurser fastställs för dem och att handel med dem bedrivs i optionsföretaget.

2 §
Underliggande egendom och index

Kurser får fastställas för en option eller en termin som gäller ett värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen och handel får idkas med dem, om värdepapperet är föremål för handel i sådan offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen eller på en motsvarande utländsk marknad som är reglerad och övervakad av en myndighet eller inom ett sådant annat omsättningssystem där omfattningen av handeln med värdepapperet, tillgången i Finland till uppgifter som den som emitterat värdepapperet på grundval av sin informationsskyldighet offentliggjort och det förfarande som iakttas när gängse prisnivå fastställs eller offentligt meddelas möjliggör en tillförlitlig kursbildning för options- och terminsavtal.

Kurser får fastställas för optioner och terminer som gäller råvaror, andra nyttigheter eller andra förmåner och handel får idkas med dem, om handeln med dessa instrument är tillräckligt omfattande för att möjliggöra en tillförlitlig kursutveckling. I optionsföretagets reglemente eller i dess bilaga skall det entydigt definieras hur priset på den underliggande egendomen eller värdet på en annan förmån fastställs.

Indexoptioner och indexterminer för vilka kurser fastställs och med vilka handel idkas skall avse ett index som räknas ut på grundval av ändringarna i prisutvecklingen för värdepapper som har tagits upp till handel inom omsättningssystem som avses i 1 mom. i prisutvecklingen för råvaror eller andra nyttigheter eller i värdet på en annan förmån. Metoden för uträknande av index skall entydigt slås fast i optionsföretagets reglemente eller dess bilaga.

Finansministeriet skall begära utlåtande av finansinspektionen före ett beslut enligt 1 § 2 mom. som gäller värdepapper som avses i 1 mom. Om beslutet gäller värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen, skall utlåtande begäras också av Finlands Bank. Om beslutet gäller el- eller naturgasbaserade optioner, skall utlåtande också begäras av el- och naturgasmarknadsmyndigheten.

3 §
Avbrytande av handeln

Optionsföretaget får dessutom av särskilda skäl avbryta fastställandet av kursen på en option och en termin samt handeln med dem. Avbrottet får inte förlängas onödigt. Beslut att avbryta och återuppta handeln eller fastställandet av kursen skall offentliggöras omedelbart.

Optionsföretaget kan under de förutsättningar som anges i 2 kap. 3 § 3 mom. avbryta företagets verksamhet för högst en vecka. Beslutet skall omedelbart delges finansinspektionen.

Optionsföretaget kan avbryta kursfastställelsen för och handeln med el- eller naturgasbaserade optioner eller terminer ifall handeln äventyrar el- eller naturgasförsörjningen eller är skadlig för el- eller naturgasmarknaden eller ifall el- eller naturgassystemets funktion är störd av något annat i optionsföretagets reglemente angivet vägande skäl. El- och naturgasmarknadsmyndigheten och finansinspektionen skall omedelbart underrättas om avbrottet.

5 §
Clearing av optionsköp

Ett optionsföretag får godkänna sådana optioner och terminer för clearing som har lämnats till clearing av en förmedlare, marknadsgarant, ett utländskt optionsföretag eller någon annan som är verksam inom optionsföretaget och som grundar sig på köp av optionen i optionsföretaget eller i något annat optionsföretag vars optionsköp företaget clearar eller på ett optionsköp som anmälts till optionsföretaget.


11 §
Anmälningsskyldighet

De som deltar i handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och terminer skall enligt vad som föreskrivs i optionsföretagets reglemente underrätta detta om begränsningar som är exceptionella eller annars väsentligt påverkar produktionen, överföringen och förbrukningen av el eller naturgas.


4 kap.

Tillsyn över options- och terminsmarknaden

1 §
Tillsyn

Finansinspektionen skall innan den vidtar åtgärder eller fattar beslut som berör handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och terminer höra el- och naturgasmarknadsmyndigheten, ifall beslutet uppenbarligen skulle inverka väsentligt på el- eller naturgasmarknadens funktion eller leveranssäkerhet eller på en enligt elmarknadslagen (386/1995) eller naturgasmarknadslagen (508/2000) systemansvarig sammanslutnings verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

3 §
Rätt till information

Finansinspektionen har rätt att av andra som är verksamma inom optionsföretaget få de uppgifter som behövs för tillsynen samt kopior av de handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen.


5 kap.

Särskilda stadganden

3 §
Optionsmarknadsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med 2 kap. 1 § 1 mom. eller 3 § 2 eller 3 mom. idkar optionsföretagsverksamhet skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för optionsmarknadsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


4 §
Optionsmarknadsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att iaktta skyldigheten att lämna uppgifter eller skyldigheten till offentliggörande enligt 3 kap. 11 § eller anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 14 § skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för optionsmarknadsförseelse dömas till böter.

8 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som finansministeriet meddelar med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 2 kap. 2 § 1 mom. eller 6 § 2 mom. om beviljande av koncession som berättigar till att bedriva optionsföretagsverksamhet eller om fastställelse av optionsföretagets reglemente eller ändringar i det inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Angående sökande av ändring i beslut som finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag tillämpas vad som bestäms i lagen om finansinspektionen (503/1993).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Tidsfristerna i 2 kap. 2 § 1 mom. och 6 § 2 mom. för fattandet av beslut enligt 2 kap. 2 § 3 mom. och 6 § 2 mom. tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Optionsföretaget skall komplettera sitt reglemente i överensstämmelse med kraven enligt denna lag. Ansökan om komplettering av reglementet skall göras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2001
EkUB 22/2001
RSv 218/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.