1515/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 24 och 122 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 24 § inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lagarna 1126/1996 och 1170/1998, ett nytt 6 mom. samt till 122 §, sådan den lyder i lag 945/1998, ett nytt 5 mom. som följer:

24 §
Ändringar av verksamhetsformen

Vad som föreskrivs i 1―3 mom. tillämpas också då ett sparbanksaktiebolag i enlighet med 90―92 § sparbankslagen (1502/2001) bildas för att fortsätta en sparbanks verksamhet eller då ett andelsbanksaktiebolag i enlighet med 31 och 32 § lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) bildas för att fortsätta en andelsbanks verksamhet.

122 §
Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av förluster

Som sådan ägarväxling som avses i 1 mom. betraktas inte ombildning av en sparbank till sparbanksaktiebolag i enlighet med 90―92 § sparbankslagen och inte heller ombildning av en andelsbank till andelsbanksaktiebolag i enlighet med 31 och 32 § lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.