1509/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana depositionsbanker (bank) som avses i 2 § 2 mom. kreditinstitutslagen (1607/1993).

2 §
Anmälningsskyldighet

Om en bank uppenbarligen inte förmår fullgöra sina förbindelser skall den omedelbart underrätta finansministeriet, Finlands Bank och finansinspektionen om detta. Till anmälan skall fogas en utredning om bankens likviditet och om orsakerna till att den försvagats.

Om bankens likviditet enligt Finlands Banks eller finansinspektionens uppfattning är till den grad försvagad att banken uppenbarligen inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall Finlands Bank eller finansinspektionen utan dröjsmål underrätta finansministeriet om saken.

2 kap.

Avbrytande av verksamheten

3 §
Förutsättningar för avbrytande

Finansministeriet kan avbryta en banks verksamhet för högst en månad om ett fortsättande av verksamheten skulle äventyra insättarnas eller andra borgenärers ställning eller finansmarknadens stabilitet eller annars orsaka allvarliga störningar på finansmarknaden.

Finansministeriet kan av särskild anledning fatta beslut om att fortsätta avbrottet med högst en månad i sänder, likväl högst till dess att sex månader har förflutit från det beslut som avses i 1 mom.

4 §
Avbrottsbeslut

Finansministeriet skall före beslut om avses i 3 § höra finansinspektionen och Finlands Bank samt den bank som beslutet avser, om det kan ske utan att äventyra syftet med avbrottsbeslutet.

Av avbrottsbeslutet skall framgå klockslaget då beslutet gavs samt beslutets giltighetstid.

Avbrottsbeslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

5 §
Tillsättande av ombud

Finansinspektionen skall i en bank vars verksamhet har avbrutits utan dröjsmål tillsätta ett ombud med uppgift att övervaka att avbrottsbeslutet iakttas i enlighet med denna lag. I fråga om ombudet gäller i tillämpliga delar vad som i 15 § lagen om finansinspektionen (503/1993) föreskrivs om ombud. Ombudet handlar under tjänsteansvar i sitt uppdrag enligt denna paragraf.

Ombudet är skyldigt att ersätta skada som det vid skötseln av sitt uppdrag genom fel eller försummelse har åsamkat banken, en borgenär, en borgensman eller en person som har ställt säkerhet.

6 §
Kungörelser och meddelanden

Ombudet skall kungöra och underrätta vissa myndigheter om avbrottsbeslutet samt om avbrottets upphörande, varefter myndigheterna skall anteckna avbrottsbeslutet och upphörandet i handelsregistret samt i det register som förs över vissa egendomsslag och inteckningar, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 80 § lagen om företagssanering (47/1993) samt i den förordning som utfärdats med stöd av den.

3 kap.

Avbrottets verkningar

7 §
Allmänna bestämmelser

På rättsverkningarna av inledande av avbrottsförfarande, på bankens verksamhet och förmögenhetsförvaltning under avbrottstiden samt när det gäller återvinning under avbrottsförfarandet skall tillämpas vad som föreskrivs i 3, 4 och 5 kap. samt 99 § lagen om företagssanering, om inte något annat föreskrivs nedan i detta kapitel. I fråga om skulder som har uppkommit före avbrottsbeslutet skall vid tillämpningen av detta kapitel iakttas vad som i lagen om företagssanering föreskrivs om saneringsskulder. Vad som föreskrivs i 32 § lagen om företagssanering skall på motsvarande sätt tillämpas på skulder som har uppkommit under avbrottsförfarandet samt på förmånsrätten för fordringar som har uppkommit mellan avbrottsförfarandets början och slut samt på de upplupna räntorna.

På avbrottsförfarandet tillämpas inte 10, 16, 22, 24, 27 och 28 § lagen om företagssanering.

I fråga om det ombud som avses i 5 § skall i tillämpliga delar iakttas vad som i 3, 4 och 5 kap. lagen om företagssanering föreskrivs om utredare.

8 §
Rättsverkningar

Rättsverkningarna av ett avbrott är i kraft till dess att avbrottet upphör i enlighet med 15 eller 16 §. Om ett i 13 § avsett beslut om fortsatt saneringsförfarande fattas medan avbrottsförfarandet pågår, fortsätter rättsverkningarna emellertid enligt 28 § 2 mom. lagen om företagssanering.

Även om ändring söks i avbrottsbeslutet fortsätter rättsverkningarna av det inledda avbrottsförfarandet, inklusive ombudets rättigheter och begränsningarna av bankens bestämmanderätt. Rättsverkningarna upphör ifall beslutet om inledande av förfarandet upphävs genom ett lagakraftvunnet beslut eller ifall den domstol där ärendet på grund av ändringssökande är anhängigt så bestämmer.

Verkställighet eller handräckning som med stöd av denna lag är förhindrad eller avbruten då avbrottsförfarandet börjar, kan fortsättas med stöd av en tidigare verkställighets- eller handräckningsansökan då rättsverkningarna av avbrottsförfarandet har upphört eller, om ett beslut om inledande av företagssaneringsförfarande fattas medan avbrottsförfarandet pågår, på det sätt som föreskrivs i 28 § 3 mom. lagen om företagssanering.

9 §
Förhållandet till likvidation och konkurs

En bank får inte försättas i likvidation eller konkurs medan dess verksamhet är avbruten. Om bankens verksamhet avbryts skall ansökan om att försätta banken i likvidation eller konkurs skjutas upp till dess att avbrottsförfarandet upphör. Om ett beslut om inledande av företagssaneringsförfarande fattas medan avbrottsförfarandet pågår, skall efter att företagssaneringsförfarandet har inletts tillämpas vad som föreskrivs i 24 § lagen om företagssanering.

10 §
Bankens bestämmanderätt samt begränsningar i den

Utöver vad som föreskrivs i 29 § lagen om företagssanering får en bank medan dess verksamhet är avbruten inte utan finansministeriets tillstånd ta emot insättningar eller andra medel av allmänheten vilka skall betalas tillbaka. Banken får inte heller utan ombudets samtycke bevilja eller på annat sätt förvärva nya krediter eller ingå eller förvärva andra sådana finansieringsavtal och inte heller ingå derivatavtal i annat än säkringssyfte. Med beviljande av kredit jämställs beviljande av borgen eller andra ansvarsförbindelser eller ställande av säkerhet för annans skuld.

4 kap.

Sanering av verksamheten

11 §
Åtgärdsplan

Banken skall omedelbart efter avbrottsbeslutet göra upp en plan varav framgår hur banken ämnar sanera sin ekonomiska ställning eller, om sådana åtgärder inte kan föreslås, hur banken ämnar avsluta sin verksamhet. Planen skall överlämnas till finansministeriet inom den tid som föreskrivs i 3 § 1 mom. eller, om tiden har förlängts, inom den förlängda tidsfristen.

Om banken inte gör upp planen inom den i 1 mom. angivna tiden eller om det inte är möjligt att i planen föreslå åtgärder genom vilka bankens ekonomiska ställning sannolikt kan saneras inom den i 3 § angivna tiden, kan finansministeriet återkalla bankens koncession.

Finansministeriet skall före behandlingen av den i 1 mom. angivna planen inhämta finansinspektionens och Finlands Banks utlåtande om den.

12 §
Undantag vid tillämpningen av vissa bolagsrättsliga bestämmelser

Finansministeriet kan medan en banks verksamhet är avbruten, på ansökan av banken eller ombudet tillåta avvikelse från vad som i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) samt sparbankslagen (1502/2001) föreskrivs om

1) intagande av mellanbokslut i fusionsplan,

2) förfarandet vid sammankallande av bankens högsta beslutande organ,

3) kvalificerad majoritet som enligt lagen eller bolagsordningen gäller det högsta beslutande organets beslut, och om

4) offentlig stämning på borgenärerna i samband med att banken fusioneras,

ifall detta kan ske utan att borgenärernas och de i fusionen deltagande bankernas aktie- eller andelsägares eller medlemmars intressen äventyras väsentligt. Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande skall inhämtas om ansökan.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillämpning av bestämmelserna om fusion skall i tillämpliga delar iakttas vid tillämpning av bestämmelserna om delning av en bank och överlåtelse av affärsverksamheten, om alla de övertagande företagen är kreditinstitut.

13 §
Tillämpning av lagen om företagssanering

Finansministeriet kan medan bankens verksamhet är avbruten göra en ansökan om inledande av saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering. Till ansökan skall fogas en utredning om de förutsättningar för saneringsförfarandet som föreskrivs i 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten lagen om företagssanering eller samtycke av banken och minst två borgenärer vilkas fordringar representerar minst en femtedel av bankens kända skulder. På förfarandet tillämpas lagen om företagssanering, om inte nedan föreskrivs något annat.

På banker tillämpas inte 5 §, 6 § 2 mom. eller 13 kap. lagen om företagssanering.

14 §
Särskilda bestämmelser som skall tillämpas på företagssanering

På banker skall utöver 10 § i denna lag tillämpas vad som föreskrivs i 29 § lagen om företagssanering. Vad som i lagen om företagssanering föreskrivs om skulder som har uppkommit under förfarandet skall tillämpas också på skulder som har uppkommit under avbrottsförfarandet. Som den fristdag som avses i 35 § 2 mom. lagen om företagssanering betraktas den dag då avbrottsbeslutet gavs.

Innan saneringsprogrammet fastställs skall domstolen begära finansministeriets utlåtande om det. Utöver vad som i 8 kap. lagen om företagssanering föreskrivs om hinder för fastställande av saneringsprogram skall en banks saneringsprogram lämnas utan fastställelse om finansministeriet har motsatt sig detta. Finansministeriet skall innan den ger sådant utlåtande som avses i detta moment inhämta finansinspektionens och Finlands Banks utlåtande om saneringsprogrammet.

Den utredare som avses i 8 § lagen om företagssanering skall förordnas och skiljas från uppdraget på framställning av finansinspektionen. Till utredare kan dessutom förordnas en person som föreslagits av borgenärsdelegationen eller en borgenär, enligt vad som föreskrivs i 83 § lagen om företagssanering. Utredaren kan skiljas från uppdraget på yrkande av borgenärsdelegationen eller en borgenär, enligt vad som föreskrivs i 86 § i nämnda lag. Finansinspektionens samtycke skall utverkas innan en utredare kan förordnas eller skiljas från uppdraget på framställning eller yrkande av borgenärsdelegationen eller en borgenär.

Utöver vad som i 10 § 1 mom. lagen om företagssanering föreskrivs om borgenärsdelegationen skall finansministeriet, finansinspektionen, Finlands Bank och insättningsgarantifonden vara företrädda i delegationen samt även ersättningsfonden, om banken är medlem i den.

5 kap.

Återupptagande av verksamheten

15 §
Återkallande av avbrottsbeslutet

Finansministeriet skall omedelbart återkalla avbrottsbeslutet då förutsättningarna för avbrottet har upphört. Ministeriet skall före beslutet om återkallande av avbrottsbeslutet inhämta Finlands Banks och finansinspektionens utlåtanden om det.

16 §
Avbrottets upphörande

Avbrottet upphör vid utgången av den tid som har utsatts i det avbrottsbeslut som avses i 3 § 1 mom. eller, om det har beslutats att avbrottet skall fortsätta, vid utgången av den i fortsättningsbeslutet utsatta tiden, dock senast sex månader efter det avbrottsbeslut som avses i 3 § 1 mom.

Om ett sådant beslut om inledande av företagssaneringsförfarande som avses i 13 § eller ett sådant beslut om återkallande av avbrottsbeslutet som avses i 15 § fattas under avbrottstiden, upphör avbrottet då beslutet om inledande av företagssaneringsförfarandet eller återkallande av avbrottet fattas.

6 kap.

Ikraftträdelsebestämmelser

17 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001
EkUB 20/2001
RSv 203/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.