1508/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) nya 12 a och 12 b § som följer:

12 a §
Täckande av en stödtagande banks förluster samt andra särskilda stödvillkor

När stöd beviljas en bank i enlighet med 1 § 3 mom. genom teckning av en depositionsbanks aktier, skall som villkor för stödet, om inte på stödbeslutet tillämpas vad som bestäms nedan i 12 b §, uppställas att de förluster som framgår av den stödbehövande bankens fastställda balansräkning innan stödet beviljas skall täckas genom nedsättning av aktiekapitalet, medan bankens aktiekapital med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning ökas med stödets belopp genom en aktieemission som riktas till statens säkerhetsfond eller det aktiebolag som avses i 1 § 4 mom. Som villkor för stöd till en annan bank än en bank i aktiebolagsform kan uppställas att banken omvandlas till ett aktiebolag genom att alla dess tillgångar och skulder i enlighet med 90―92 § sparbankslagen (1502/2001) eller 31 och 32 § lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) överlåts till det aktiebolag som skall bildas, innan stödet beviljas, samt att stödet ges till den bank som skall bildas.

Som stödvillkor kan uppställas att den stödtagande banken skall upprätta och fastställa ett bokslut för den i stödvillkoren närmare angivna förkortade räkenskapsperiod som avslutas innan stödet beviljas. Den stödtagande banken kan i sådana fall som avses i detta moment upprätta bokslut för den i stödbeslutsvillkoren angivna förkortade räkenskapsperioden samt, om den förkortade räkenskapsperioden är minst sex månader, för den därpåföljande högst aderton månader långa räkenskapsperioden, med avvikelse från vad som i kreditinstitutslagen föreskrivs om räkenskapsperiod.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om aktier skall på motsvarande sätt tillämpas på kapitallån.

12 b §
Inlösning av en stödtagande banks aktier och kapitallån

I stället för stödvillkor som avses i 12 a § kan en stödtagande banks aktier mot full ersättning lösas in till statens säkerhetsfond eller ett bolag som avses i 1 § 4 mom. I fråga om fastställande av aktiernas gängse pris och inlösningsförfarandet tillämpas 14 kap. 19 § 4 och 5 mom. samt 20 och 21 § lagen om aktiebolag (734/1978).

Vad som i 1 mom. föreskrivs om aktier skall på motsvarande sätt tillämpas på kapitallån.

Det beslut som avses i denna paragraf fattas av statsrådet i allmänt sammanträde. Villkor för beslutet är att stödvillkoret i 12 a § 1 mom. inte tillgodoser statens intresse i tillräcklig grad och att avvikelse från likställdheten mellan aktieägarna inte får ske utan vägande skäl.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001
EkUB 20/2001
RSv 203/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.