1505/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 8 december 1978 om hypoteksföreningar (936/1978) 8 § 2 mom. och 9 § 2 mom.,

ändras det inledande stycket i 7 § 1 mom., rubriken för 5 kap. och 27 § 1 mom.,

sådana de lyder, det inledande stycket i 7 § 1 mom. i lag 1613/1993 samt rubriken för 5 kap. och 27 § 1 mom. i lag 1552/1991 samt

fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 1552/1991 och 1613/1993 samt i lag 1345/1997, nya 9 a-, 15 a- och 15 b- punkter som följer:

7 §

I hypoteksföreningens stadgar skall bestämmas


9 a) förvaltningsrådets uppgifter och sammansättning;


15 a) om rätt för styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmarna och suppleanterna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt hypoteksföreningens anställda att höra till ett annat företags förvaltning;

15 b) i vilken ordning beslut skall fattas om uppgiftsfördelningen mellan verkställande direktören och styrelsemedlemmarna samt om deras rätt att företräda kreditinstitutet;


5 kap.

Hypoteksföreningens likvidation och konkurs

27 §

I fråga om hypoteksföreningens likvidation och konkurs skall i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 8 kap. sparbankslagen (1502/2001).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001
EkUB 20/2001
RSv 203/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.