1497/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2001 om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 8 punkten, 3 § 1 mom. 7 punkten och 11 § som följer:

2 §
Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen behandlar ärenden som hör till dess behörighet enligt


8) lagen om andelslag (1488/2001),


3 §
Anhängiggörande av ärenden

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett ärende som behandlas med stöd av


7) lagen om andelslag på ansökan som kan göras av en revisor som granskar sparkasseverksamhet eller på ansökan av en registrerad förening som bevakar medlemsplacerarnas intressen och av vars medlemmar minst hälften är medlemsplacerare,


11 §
Delgivning av ansökan som gäller sparkassa

Marknadsdomstolen skall delge andelslagets revisor som granskar sparkassan en sådan ansökan av en förening som avses i 3 § 1 mom. 7 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2001
EkUB 21/2001
RSv 217/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.