1492/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 7 och 12 § firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979) 7 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. samt 12 § 2 mom., av dessa 7 § 2 mom. och 12 § 2 mom. sådana de lyder i lag 148/1997, som följer:

7 §

Utöver vad annorstädes är stadgat i lag gäller angående utformningen av firma:


5) ett andelslags firma skall innehålla ordet "andelslag" eller sammansättningsleden "andels" eller förkortningen "anl", och i en sådan firma får inte finnas namn på personer eller omnämnande av medlemmarnas tillskottsplikt;


Ett privat aktiebolags bifirma får inte innehålla ordet "aktiebolag" eller förkortningen "ab" eller ett publikt aktiebolags bifirma orden "publikt aktiebolag" eller förkortningen "abp", inte heller ett andelslags bifirma ordet "andelslag", sammansättningsleden "andels" eller förkortningen "anl".


12 §

Med avvikelse från 1 mom. gäller i samband med fusion eller delning enligt lagen om aktiebolag (734/1978) eller lagen om andelslag (1488/2001) ensamrätt till firma på grundval av registrering likväl från den dag då fusions- eller delningsplanen kom till registermyndigheten för registrering. Detsamma gäller ensamrätt till firma på grundval av registrering i samband med en sådan ändring av sammanslutningsform som avses i lagen om andelslag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 176/2001
EkUB 21/2001
RSv 217/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.