1489/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om införande av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Allmänna bestämmelser
1 §
Ikraftträdande

Lagen om andelslag (1488/2001), nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 januari 2002. Genom den nya lagen upphävs lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/1954) jämte ändringar, nedan den gamla lagen.

Den nya lagen tillämpas också på andelslag som före den nya lagens ikraftträdande anmälts för införande i handelsregistret, om inte något annat följer av denna lag.

2 §
Koncernförhållande

I fråga om en dottersammanslutning som avses i 1 kap. 4 § i den nya lagen gäller i tillämpliga delar det som någon annanstans bestäms om ett andelslags dottersammanslutning.

3 §
Bildande av andelslag

På bildande och registrering av andelslag tillämpas den gamla lagen, om stiftelseurkunden har undertecknats senast den 31 december 2001 och bildandet av andelslaget anmäls för registrering senast den 30 juni 2002 och om något annat inte följer av denna lag.

4 §
Stadgebestämmelser som strider mot den nya lagen

I stället för en stadgebestämmelse som strider mot den nya lagen iakttas bestämmelserna i den nya lagen, om inte något annat bestäms i denna lag.

En ändring av stadgar som strider mot den nya lagen så att de överensstämmer med den nya lagen skall anmälas för registrering samtidigt som någon annan ändring av stadgarna anmäls för registrering. Anmälan skall dock lämnas senast den 31 december 2006. I en anmälan som gäller sådan ändring av stadgarna som avses nedan i 10 § behöver dock inte anmälas att en stadgebestämmelse som strider mot den nya lagen ändras så att den överensstämmer med den nya lagen. Registermyndigheten kan förelägga andelslaget vite till förstärkande av en i detta moment avsedd förpliktelse.

Stadgar som strider mot den nya lagen kan inte registreras på basis av en anmälan som gjorts efter den 31 december 2001, om inte något annat följer av denna lag.

Medlemskap, andelsstämma och fullmäktige
5 §
Medlemskap och medlemsförteckning

Om styrelsen eller något annat organ i andelslaget har beslutat om uteslutning av en medlem före den 1 januari 2002, tillämpas den gamla lagen på uteslutningen.

En medlems adress behöver inte antecknas i medlemsförteckningen, om beslutet om antagning av medlemmen fattas före den 1 januari 2002.

Om en i 19 § 2 mom. i den gamla lagen och i 3 kap. 2 § 2 mom. i den nya lagen avsedd stadgebestämmelse som gäller antagning av medlem har anmälts för registrering före den 1 januari 2002, tillämpas på en sådan bestämmelse 19 § 2 mom. och 25 § 2 mom. i den gamla lagen till den 31 december 2003.

6 §
Andelsstämma

Om inte något annat följer av denna lag, skall den gamla lagen tillämpas på ett andelsstämmobeslut som fattats, protokoll som upprättats, beslut som registrerats och på ett sådant beslut om en medlems extra avgångsrätt och rätt till återbetalning som fattats före den 1 januari 2002 och som grundar sig på ett andelsstämmobeslut samt på skadeståndsskyldighet och klander av beslut.

7 §
Kallelse till stämma

På kallelse till stämma som utfärdas före den 1 januari 2002 tillämpas den gamla lagen, om inte något annat följer av denna lag. Detsamma gäller handlingar som skall hållas framlagda för medlemmarna innan den nya lagen träder i kraft.

8 §
Ombud för medlemmar och en dotter- sammanslutnings rösträtt

Den bestämmelse om en medlems rätt att anlita ombud som ingår i 4 kap. 6 § 2 mom. första meningen i den nya lagen tillämpas från den 1 januari 2004 på ett andelslag vars stiftelseurkund har upprättats före den 1 januari 2002.

Den i 4 kap. 5 § 2 mom. i den nya lagen ingående begränsningen av deltagandet i andelsstämman tillämpas från och med den 1 januari 2004 på dottersammanslutningar och stiftelser som antagits som medlem före den 1 januari 2002.

9 §
Ändring av stadgarna

Om andelsstämman efter det att regeringens proposition om den nya lagen har avlåtits fattar ett sådant beslut i enlighet med den nya lagen som stämman inte kan fatta enligt den gamla lagen, är beslutet giltigt, om det fattas i överensstämmelse med den nya lagen. I en stämmokallelse som gäller fattande av ett sådant beslut skall dessutom nämnas det framläggande av handlingar som grundar sig på den nya lagen. En talan om ogiltigförklaring av beslutet eller ändring av det skall väckas inom den i 4 kap. 26 § i den nya lagen föreskrivna tiden från den nya lagens ikraftträdande.

Om en i den gamla lagens 53 § avsedd stadgebestämmelse om medlemmarnas olika stora röstetal har anmälts för registrering före den 1 januari 2002, är ett beslut om ändring av bestämmelsen giltigt, om det vid andelsstämman biträds av medlemmar som företräder minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och i stadgarna inte bestäms om strängare beslutskrav. Beslutet skall anmälas för registrering senast den 31 december 2006 för att det inte skall förfalla. Detsamma gäller ändring av ett sådant andelslags stadgar så att medlemmarnas olika stora röstetal kan ändras med ett majoritetsbeslut som avses i 4 kap. 20 § 5 mom. i den nya lagen.

Ett beslut om att de bestämmelser i stadgarna som gäller ändring av stadgarna skall ändras så att ur stadgarna stryks kravet på att sådana beslut som gäller i 63 § 2 eller 3 mom. eller 103, 152 eller 158 a § i den gamla lagen avsedda ärenden eller höjning av insats skall fattas vid två stämmor är giltigt, om beslutet vid en enda andelsstämma biträds av medlemmar som företräder minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Beslut om ändring av stadgarna kan fattas på detta sätt, om den nya lagens bestämmelser tillämpas på kallelse till stämma och på handlingar som hålls framlagda för medlemmarna och kallelsen utfärdas senast en månad före stämman. Beslutet skall anmälas för registrering senast den 31 december 2003 för att inte förfalla.

Ett beslut enligt den nya lagen om ändring av andelslagets stadgar kan anmälas för registrering innan den nya lagen träder i kraft och registreras så att stadgeändringen träder i kraft samma dag som den nya lagen.

10 §
Ibruktagande av euron

Insatsen i andelslaget, reservfonden och andra stadgebestämmelser kan avse finska mark, om andelslagets stiftelseurkund har undertecknats före den 1 januari 2002. Reservfondens minimibelopp och det belopp som i den nya lagen uppgetts i euro omvandlas till finska mark enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd givit med stöd av artikel 123.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Ett beslut av andelsstämman om ändring av de belopp i mark som nämns i stadgebestämmelserna om insats till belopp i euro är giltigt, om beslutet vid en enda andelsstämma biträds av medlemmar som företräder över hälften av de avgivna rösterna, eller om rösterna faller lika, beslutet understöds av ordföranden. Beslutet skall anmälas för registrering senast den 31 december 2006 för att inte förfalla.

Ett beslut om ändring av stadgarna så att insatsen höjs eller nedsätts till närmaste högre eller lägre jämna tal eller en euros tiondel eller fjärdedel eller jämna cent som ligger mellan förstnämnda tal är giltigt, om det fattas och anmäls för registrering på det sätt som föreskrivs i 2 mom. Ett sådant beslut kan fattas i samband med att insatsen omvandlas till euro eller därefter. Beslut om nedsättning av insatsen kan fattas på detta sätt endast om skillnaden mellan det belopp som betalts av insatsen och den nedsatta insatsen kan återbetalas till medlemmen i dess helhet. Beslutet skall anmälas för registrering senast den 31 december 2006 för att inte förfalla.

Om en stadgebestämmelse som gäller tilläggsinsatser har anmälts för registrering före den 1 januari 2002, kan andelsstämman besluta om ändring av de belopp i mark som gäller tilläggsinsatser till belopp i euro så som bestäms i 2 mom. och om nedsättning av tilläggsinsatsen så som bestäms i 3 mom. En förutsättning för ett giltigt beslut är dessutom att beslutet biträds också av de tilläggsandelsägare som representerar en i 2 mom. föreskriven majoritet av de röster som tilläggsandelsägarna avgett vid stämman. Detsamma gäller ändring av en sådan placeringsandels nominella belopp till ett belopp i euro och nedsättning av det nominella beloppet beträffande vilken beslut om motsvarande placeringsandelskapitalpost har fattats före den 1 januari 2002.

11 §
Fullmäktige

Om det före den 1 januari 2002 för registrering har anmälts en stadgebestämmelse om en mandattid om mer än sex år för fullmäktige, skall besluten om ändring av stadgarna så att de överensstämmer med den nya lagen och om val av ett nytt fullmäktige anmälas för registrering senast den 29 februari 2008.

Ledning, bokslut och revisorer
12 §
Val av styrelse

Om det före den 1 januari 2002 för registrering har anmälts en stadgebestämmelse om tillsättande av styrelseledamöter i den ordning som anges i 68 § 2 mom. i den gamla lagen och sådana ledamöter inte har tillsatts på det sätt som bestäms i stadgarna, räknas den tidsfrist om en månad som föreskrivs i 5 kap. 1 § 4 mom. i den nya lagen från den 1 januari 2002.

13 §
Handhavande av förvaltningen

De i den gamla lagens 80 § avsedda stadgebestämmelserna om den som handhar förvaltningen tillämpas till dess stadgarna första gången ändras. Bestämmelserna tillämpas dock högst till den 31 december 2006.

14 §
Beslut och protokoll

På beslut som före den 1 januari 2002 har fattats vid styrelsens eller förvaltningsrådets sammanträde och på sammanträdesprotokollen tillämpas den gamla lagen.

15 §
Ledningens ersättningsansvar

På sådant skadeståndsansvar för den som hör till andelslagets ledning som grundar sig på ett handlande eller en underlåtelse före den 1 januari 2002 tillämpas den gamla lagen.

16 §
Bokslut och koncernbokslut

Den nya lagens bestämmelser om bokslut tillämpas på boksluten senast i fråga om den räkenskapsperiod som börjar närmast efter den 31 december 2001. På det bokslut som upprättas före övergången till tillämpning av den nya lagen tillämpas bestämmelserna i den gamla lagen.

Om ett moderandelslag delar ut tillgångar till medlemmarna eller ägare av tilläggsandelar och placeringsandelar eller återbetalar kapitalet på ett kapitallån eller betalar ränta på det eller annan gottgörelse, börjar moderandelslagets skyldighet att upprätta koncernbokslut dock den 1 januari 2002.

Om den sista dagen av den räkenskapsperiod vars bokslut ligger till grund för återbetalning av insatsen infaller före den 1 januari 2002, behöver andelslaget dock inte upprätta koncernbokslut för återbetalning av en sådan insats.

Om andelslaget har försummat en före den 1 januari 2002 uppkommen skyldighet att ge in sitt bokslut till registermyndigheten, tillämpas på försummelsen 106 § i den gamla lagen till den 31 december 2002.

17 §
Revisorer

Mandattiden för en revisor som valts före den 1 januari 2002 upphör i enlighet med den gamla lagen.

Användningen av medel samt reservfond, andelar, tilläggsandelar och placerings- andelar
18 §
Användning av medel samt reservfond

Den gamla lagen tillämpas på nedsättning av reservfonden och överkursfonden till den 28 februari 2002.

Om reservfonden har nedsatts för täckande av förlust före den 1 januari 2002, tillämpas bestämmelsen om begränsning av utdelning av överskott i 37 § 3 mom. i den gamla lagen till den 31 december 2002.

På lån som givits, tillgångar som delats ut och säkerheter som ställts före den 1 januari 2002 tillämpas inte 8 kap. 7 § i den nya lagen, om villkoren i anslutning till dem inte ändras efter den 31 december 2001.

19 §
Andelar och anslutningsavgifter

På utgivande av frivilliga andelar i andelslag vars stiftelseseurkunder har undertecknats före den 1 januari 2002 tillämpas den gamla lagens 26 § till den 31 december 2006.

En stadgebestämmelse som gäller skyldighet att ge ut frivilliga andelar behöver inte ändras så att den överensstämmer med 9 kap. 3 § 4 mom. i den nya lagen, om bestämmelsen har anmälts för registrering före den 1 januari 2002.

Om insatsen har nedsatts för täckande av förlust före den 1 januari 2002, tillämpas bestämmelsen om begränsning av utdelning av överskott i den gamla lagens 37 § 2 mom. till den 31 december 2002.

På en stadgebestämmelse som gäller i 7 § 1 mom. 2 punkten i den gamla lagen avsedd inträdesavgift tillämpas den nya lagens bestämmelser om anslutningsavgift, om bestämmelsen har anmälts för registrering före den 1 januari 2002. En stadgebestämmelse om inträdesavgift eller annan anslutningsavgift som anmälts för registrering före den 1 januari 2002 behöver inte ändras så att den överensstämmer med den nya lagen.

På överlåtelse och pantsättning av andelslagets fordran av sådant slag som grundar sig på en andel som utgetts före den 1 januari 2002 tillämpas den gamla lagen.

20 §
Återbetalning av insats

Om den sista dagen av den räkenskapsperiod vars bokslut ligger till grund för återbetalning av insatsen infaller före den 1 januari 2002, tillämpas den gamla lagen på uträkningen av det belopp som skall återbetalas.

21 §
Tilläggsinsatser och placeringsandelar

Om en stadgebestämmelse som gäller tilläggsinsatser har anmälts för registrering före den 1 januari 2002, kan andelslaget på basis av bestämmelsen ge ut nya tilläggsandelar till den 31 december 2006. Bestämmelsen behöver inte ändras så att den överensstämmer med den nya lagen.

Om beslut om placeringsandelskapitalet eller ökning av det har fattats före den 1 januari 2002, tillämpas på registreringen av placeringsandelskapitalet och dess ökning bestämmelserna i den gamla lagen. Andelslagets fullt betalda placeringsandelskapital skall dock anmälas för registrering senast den 31 december 2002. På villkoren för en placeringsandel som utgivits på basis av den gamla lagen tillämpas den gamla lagen, om inte något annat bestäms i denna lag eller i stadgarna. Om beslut om tecknande av sådant optionslån eller lån mot konvertibelt skuldebrev som berättigar till placeringsandel har fattats före den 1 januari 2002, tillämpas den gamla lagen på registreringen av lånet. Ett beslut om tecknande av ett sådant lån skall dock anmälas för registrering senast den 31 december 2003, om inte lånet före det har anmälts för registrering. Har beslutet om tecknande av lån fattats före den 1 januari 2002, men lånets teckningstid börjar nämnda dag eller därefter, tillämpas på lånet den nya lagens bestämmelser om registrering, dock så att den i 12 kap. 10 § 1 mom. i den nya lagen avsedda tidsfristen räknas från den 1 januari 2002. En stadgebestämmelse om placeringsandel, optionslån eller konvertibelt skuldebrev behöver inte ändras så att den överensstämmer med den nya lagen.

Ett belopp som har betalts till andelslaget av tilläggsandelar och placeringsandelar som har getts ut på basis av den gamla lagen, skall vid uträkning av det belopp som skall återbetalas av insatsen beaktas på det sätt som bestäms i den gamla lagen och i andelslagets stadgar. På verkställigheten av ett andelsstämmobeslut som gäller nedsättning av placeringsandelskapitalet tillämpas den gamla lagen till den 28 februari 2002. Om tilläggsandelskapitalet eller placeringsandelskapitalet har nedsatts för täckande av förlust före den 1 januari 2002, tillämpas de begränsningar av utdelning av överskott som ingår i 163 c § och 188 § 3 mom. i den gamla lagen till den 31 december 2002.

Andelsstämman kan besluta att sådana stadgebestämmelser som gäller tilläggsinsatser och placeringsandelskapital och som grundar sig på den gamla lagen skall strykas ur stadgarna så som bestäms i den gamla lagen, om beslutet anmäls för registrering senast den 31 december 2003.

Ändring av företagsform och sparkasse- verksamhet
22 §
Fusion och ändring av sammanslutningsform

På fusion tillämpas den gamla lagen, om fusionsbeslutet före den 1 januari 2002 har godkänts i något andelslag som deltar i fusionen.

På omvandling av ett andelslag till aktiebolag tillämpas den gamla lagen, om andelsstämman har beslutat om ändringen av sammanslutningsform före den 1 januari 2002.

På verkställigheten av ett andelsstämmobeslut som gäller fusion eller ändring av sammanslutningsform tillämpas den gamla lagen till den 28 februari 2002. Tillstånd till verkställighet av ett andelsstämmobeslut som gäller delning kan sökas hos registermyndigheten från den 1 mars 2002.

23 §
Likvidation och avregistrering

Om den i 102 § i den gamla lagen nämnda tid som reserverats för ökning av andelslagets medlemstal har löpt ut före den 1 januari 2002 och medlemstalet fortfarande är mindre än tre, tillämpas på beslutet om likvidation och försummelse av beslut 102 och 108 § i den gamla lagen.

Om likvidatorerna lämnar i 19 kap. 17 § avsedd slutredovisning till andelsstämman före den 1 januari 2002, tillämpas den gamla lagen på lyftande av skiftesandel till den 31 december 2006.

Ett i handelsregistret före den 1 januari 2002 antecknat andelslag vars konkurs har förfallit i brist på medel kan avregistreras på begäran av andelslaget. En förutsättning för avregistrering är att andelslaget inte idkar rörelse och att andelslagets tillgångar inte förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller om uppgift om tillgångarnas storlek inte kan fås samt att en medlem, borgenär eller någon annan inte åtar sig att ansvara för likvidationskostnaderna.

Om andelslaget har avregistrerats före den 1 januari 2002 får andelslagets tillgångar inte skiftas på det sätt som avses i 19 kap. 27 § i den nya lagen före den 1 januari 2007.

På ansökan om likvidation eller avregistrering, offentlig stämning och myndighetsbeslut i saken tillämpas den gamla lagen till den 28 februari 2002.

24 §
Sparkasseverksamhet

Den nya lagens bestämmelser om delårsrapport tillämpas på delårsrapporterna senast i fråga om den räkenskapsperiod eller del av den som närmast börjar efter den 31 december 2001.

Den nya lagens bestämmelser om inspektion av sparkasseverksamhet tillämpas på inspektionen senast från ingången av den räkenskapsperiod som närmast börjar efter den 31 december 2001.

På sådant skadeståndsansvar för en sparkasseinspektör som grundar sig på ett handlande eller en underlåtelse före den 1 januari 2002 tillämpas den gamla lagen.

På meddelande av förbud mot marknadsföring av sparkasseverksamhet i 21 kap. 6 § 2 mom. i den nya lagen tillämpas den gamla lagen fram till den 28 februari 2002.

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 176/2001
EkUB 21/2001
RSv 217/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.