1486/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 4 och 5 § handels- och industriministeriets beslut om hönsägg och andra fågelägg

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 24 november 1995 om hönsägg och andra fågelägg (1331/1995) 4 § 2 mom. och 5 §, samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

På hönsägg eller på förpackningar med hönsägg antecknas datum för minsta hållbarhetstid (bäst före datum), som är högst 28 dagar från värpdagen eller från värpperiodens första dag. Om oförpackade ägg anges motsvarande uppgift på ett anslag. Förutom datumet för minsta hållbarhetstid får på hönsägg eller på förpackningar med hönsägg antecknas en sista försäljningsdag, som är högst 21 dagar från värpdagen eller från värpperiodens första dag.

Med värpperiod avses en period på högst en vecka inom vilken en producent skall leverera äggen till en förpackningsanläggning eller till industriella användare.

5 §
Användning av ägg i storhushåll

I storhushåll får användas endast ägg som har förpackats i små eller stora förpackningar enligt de förordningar som nämns i 1 § 2 mom. Äggprodukter som används i storhushåll skall uppfylla kraven i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Förpackningar på vilka förpackningspåskrifterna har gjorts innan denna förordning träder i kraft får användas ut förutsatt att påskrifterna har gjorts i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 28 december 2001

Minister
Kimmo Sasi

Överinspektör
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.