1476/2001

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Statsrådets förordning om hästhushållningsdelegationen och användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 2 och 32 § lagen den 23 november 2001 om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om hästhushållningsdelegationen och beviljandet av statsunderstöd ur avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport.

2 §
Hästhushållningsdelegationen

För skötseln av ärenden som anknyter till användningen av statens andel av de medel som inflyter från totospel vid hästtävlingar tillsätter jord- och skogsbruksministeriet en hästhushållningsdelegation. Delegationen består av en ordförande och sex andra medlemmar, som alla har en personlig suppleant. Delegationens mandatperiod är tre år.

I delegationen har jord- och skogsbruksministeriet två medlemmar samt finansministeriet, undervisningsministeriet, Finlands Hippos r.f., Fintoto Ab och Finlands Ryttarförbund r.f. en medlem var.

3 §
Uppgifter

Delegationen skall

1) avge utlåtanden om fördelningen av medel ur den andel som inflyter till staten av avkastningen av totospel för främjandet av hästuppfödning och hästsport,

2) ta initiativ och avge utlåtanden i andra ärenden som anknyter till hästhushållningen,

3) följa utvecklingen inom hästhushållningen, samt

4) utföra andra uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet ålägger den.

4 §
Sammanträden och beslutförhet

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller, när ordföranden har förhinder, av vice ordföranden.

Delegationen är beslutför när mötets ordförande och minst tre andra medlemmar är närvarande.

5 §
Sekreterare

Sekreterare i delegationen är en tjänsteman som utses av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §
Utgifter

Delegationens utgifter betalas med medel ur den andel som inflyter till staten av totospel vid hästtävlingar.

7 §
Tillämpningen av statsrådets beslut om kommittéer

På delegationen tillämpas statsrådets beslut om kommittéer (218/1988).

8 §
Ansökan om understöd

Statsbidrag skall sökas genom en skriftlig ansökan som riktas till jord- och skogsbruksministeriet. I en ansökan om understöd skall sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter anges. Ändamålet med understödet, uppgift om det belopp som söks, användnings- och fördelningsgrunder för understödet och en verksamhetsplan för ansökningsåret samt en budget skall specificeras i ansökan. Om understöd söks för endast en del av verksamheten skall verksamhetsplanen och budgeten göras upp så att den verksamhet som statsunderstödet skall användas för tydligt avgränsas i dem. Dessutom skall sökanden ge en utredning över andra understöd och stöd som erhållits och sökts för samma ändamål.

Då specialunderstöd söks skall dessutom en specificerad kostnadskalkyl för understödsobjektet framläggas. Då en kommun ansöker om statsbidrag skall ett utdrag om objektet ur den godkända budgeten bifogas ansökan.

Medlemssammanslutningar skall till ansökan foga centralorganisationens utlåtande. I utlåtandet liksom också i centralorganisationens egna ansökningar skall hästhushållningsdelegationens utlåtande om budgetårets medelsfördelning beaktas. Medlemssammanslutningar skall tillställa sin centralorganisation den till jord- och skogsbruksministeriet riktade ansökan om allmänt understöd. Centralorganisationen skall göra ett sammandrag av sin egen ansökan och sina medlemsorganisationers ansökningar och sända det tillsammans med ansökningarna till jord- och skogsbruksministeriet.

Utöver nämnda utredningar kan jord- och skogsbruksministeriet begära ytterligare utredningar.

Ansökan om allmänt understöd skall tillställas ministeriet före utgången av det kalenderår som föregår det verksamhetsår som ansökan gäller och ansökan om specialunderstöd senast den sista oktober under det räkenskapsår som avses i ansökan. Med jord- och skogsbruksministeriets tillåtelse får ansökan om specialunderstöd inges före utgången av kalenderåret i fråga.

9 §
Beviljande av understöd

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om beviljandet av understöd. Om statsunderstöd beviljas en centralorganisation eller totospelsbolag att fördelas vidare till en medlemsorganisation skall understödstagaren ingå ett privaträttsligt avtal med medlemsorganisationen. Avtalet skall till sitt innehåll vara sådant att det garanterar att understödstagaren erhåller de handlingar som behövs för en riktig och korrekt användning av statsunderstödet.

10 §
Utbetalning av understöd

Jord- och skogsbruksministeriet betalar det allmänna understödet som månatliga poster. De månatliga posterna kan också betalas retroaktivt i efterskott.

Specialunderstöd kan även betalas i förskott och med en utredning som grund i efterskott.

11 §
Användning av understöd

Det allmänna understödet skall användas under det kalenderår då det beviljas. I fråga om specialunderstödet kan även tillämpas användningstider som avviker från detta.

12 §
Övervakning av användningen av understöd

Understödstagaren skall ge jord- och skogsbruksministeriet de utredningar om användningen av understödet som behövs för tillsynen över den understödda verksamheten. En utredning som gäller det allmänna understödet skall innehålla en verksamhetsberättelse, bokslutsuppgifter och ett utlåtande från revisorerna. Revisorerna skall i sitt utlåtande ange om de föreskrifter som utfärdats om användningen av statsunderstödet har följts och om de uppgifter om användningen av statsunderstödet som lämnats till jord- och skogsbruksministeriet stämmer överens med sammanslutningens bokföring.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Janne Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.