1468/2001

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsmarknadsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i förordningen den 30 december 1997 om arbetsmarknadsstöd (1361/1997) 10 och 12 §, samt

ändras 1 § 2 mom. och 8 §, av dem 8 § sådan den lyder i förordning 458/2001, som följer:

1 §
Betalning av arbetsmarknadsstöd

Samordnat eller minskat arbetsmarknadsstöd enligt 23 § 2 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) samt ersättning för uppehälle under tiden för arbetspraktik och arbetslivsträning kan dock betalas månatligen i efterskott.

8 §
Utredningar om arbetsmarknadsstöd

För varje kalendermånad och hela det dittillsvarande finansåret skall folkpensionsanstalten före utgången av följande månad till arbetsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet lämna en utredning om beloppet av det arbetsmarknadsstöd som den har betalt.

Av utredningen skall framgå

1) arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle som har utbetalts till dem som deltagit i arbetspraktik och arbetslivsträning,

2) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till dem som deltagit i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

3) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till dem som deltagit i yrkesväglednings- eller rehabiliteringsåtgärder,

4) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts på grundval av den tid då personen i fråga sökt arbete,

5) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till arbetsgivaren,

6) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts i form av resebidrag,

7) arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle som har utbetalts för tiden för sådan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Av specificeringen skall framgå antalet personer till vilka eller för vilkas sysselsättning arbetsmarknadsstöd har utbetalts samt antalet dagar för vilka arbetsmarknadsstöd har utbetalts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2001

Minister
Maija Perho

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.