1458/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 12 § 1 och 6 mom., 13 § 1 mom. och 14 §, av dessa lagrum 12 § 1 och 6 mom. sådana de lyder i lag 1342/1999, samt

fogas till lagen en ny 30 a § som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Skatteåret 2002 fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 74,21 procent, kommunernas utdelning 24,09 procent och församlingarnas utdelning 1,70 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.


Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § inkomstsskattelagen så att kommunernas andel är 93,4083 procent och församlingarnas andel 6,5917 procent.

13 §
De enskilda kommunernas och för- samlingarnas utdelning

Kommunens utdelning under skatteåret är medelvärdet av den utdelning som beräknats på basis av uppgifterna i de två senast verkställda beskattningarna. Kommunens utdelning beräknas som en relativ andel av summan av den för respektive kommun enligt 2 mom. fastställda företagsverksamhetsposten under skatteåret och den enligt 4 mom. fastställda skogsposten under skatteåret i förhållande till summan av motsvarande tal för alla kommuner. Den evangelisk-lutherska församlingens utdelning under skatteåret bestäms på motsvarande sätt.


14 §
Fastställande av de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning

Finansministeriet fastställer grunderna för beräkning av kommunens utdelning av samfundsskatterna till kommunerna under skatteåret och grunderna för beräkning av den evangelisk-lutherska församlingens utdelning av samfundsskatterna till församlingarna under skatteåret efter att ha hört kommunernas centralorganisation och Kyrkostyrelsen.

Om utdelningen ändras, rättas de skatter som dittills redovisats för skatteåret så att de motsvarar den nya utdelningen.

30 a §
Fastställande av de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning för skatteåren 2002―2003

Den utdelning som skall tillämpas under skatteåren 2002 och 2003 och som bestäms enligt 13 § rättas så att beloppet av den samfundsskatt som enligt utdelningen tillfaller de enskilda kommunerna är högst 840 euro mindre per invånare än motsvarande utdelningsbelopp som fastställts enligt 12 d § lagen om skatteuppbörd. Utdelningen för skatteåren 2002 och 2003 rättas så att den motsvarar uppgifterna i den slutliga beskattningen sedan beskattningen färdigställts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt för skatteåret 2002.

RP 130/2001
FiUB 33/2001
RSv 183/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.