1447/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av kommunindelningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) 41 § samt

ändras den finska språkdräkten i rubriken för 10 kap. samt 38―40 § som följer:

10 kap.

Sammanslagningsunderstöd

38 §
Kalkylerat sammanslagningsunderstöd

Ändras kommunindelningen så att ändringen innebär att antalet kommuner minskar betalas det år då ändringen träder i kraft och under de följande fyra åren till de berörda kommuner som är verksamma efter ändringen ett sammanslagningsunderstöd som fastställs på kalkylerade grunder.

Beloppet av sammanslagningsunderstöd som betalas det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft beräknas utifrån invånarantalen i de kommuner ändringen gäller som följer:

Antal kommuninvånare Understödeuro/invånare
―2 000 316
2 001―2 500 299
2 501―3 000 282
3 001―3 500 265
3 501―4 000 249
4 001―4 500 232
4 501―5 000 215
5 001―5 500 198
5 501―6 000 181
6 001―6 500 164
6 501―7 000 148

I fråga om kommuner som har över 7 000 invånare är den kalkylerade grunden 131 euro per invånare. Om den största kommunens invånarantal överstiger 10 000, beaktas i kalkylen endast 10 000 invånare. Som kommunens invånarantal används vid beräkningen av sammanslagningsunderstödets belopp invånarantalet enligt 18 § befolkningsdatalagen (507/1993) vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Under det första året efter året då ändringen i kommunindelningen träder i kraft är beloppet av sammanslagningsunderstöd 80 procent, under det andra året 60 procent, under det tredje året 40 procent och under det fjärde året 20 procent av beloppet under det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Understödsbeloppet är högst 6 727 517 euro under hela den period för vilken stödet beviljas.

När flera kommuner än en får sammanslagningsunderstöd fördelas understödet mellan kommunerna i förhållande till invånarantalen.

Inrikesministeriet betalar understödet årligen före utgången av juni.

39 §
Ersättande av minskning av statsandelar

Om en i 38 § avsedd ändring i kommunindelningen minskar berörda kommuners statsandelar beviljas kommunerna på grund av minskningen under det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft och de därpå följande fyra åren ersättning för minskningen av statsandelarna.

Beloppet av den ersättning som betalas för det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft beräknas genom att den allmänna statsandel, den på skatteinkomster baserade utjämningen av statsandelarna och de uppgiftsbaserade statsandelar för driftskostnader som beviljats de berörda kommunerna året före det år ändringen träder i kraft jämförs med de motsvarande statsandelar som de kommuner som är verksamma i samma region efter det att ändringen i kommunindelningen trätt i kraft erhållit det år då ändringen träder i kraft. Kalkylen görs av inrikesministeriet utifrån uppgifter som lämnats av undervisningsministeriet och av social- och hälsovårdsministeriet. Under det första året efter året då ändringen i kommunindelningen träder i kraft är ersättningsbeloppet 80 procent, under det andra året 60 procent, under det tredje året 40 procent och under det fjärde året 20 procent av beloppet under det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

När flera kommuner än en får ersättning fördelas ersättningen mellan kommunerna i förhållande till invånarantalen. Som grund för kommunernas invånarantal används befolkningsuppgifterna enligt befolkningsdatalagen vid ingången av det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Inrikesministeriet betalar ersättningarna i samband med betalningen av sammanslag-ningsunderstödet.

40 §
Stöd för investerings- och utvecklingsprojekt

Inrikesministeriet kan, om kommunerna anser det vara nödvändigt med tanke på en ändring i kommunindelningen, för främjande av i 38 § avsedd ändring i kommunindelningen bevilja kommunerna stöd för investerings- och utvecklingsprojekt som gäller näringsväsendet, samhällsstrukturen, miljövården, utbildnings- och kulturväsendet samt social- och hälsovården.

Om kommunerna anhåller om stöd för investerings- och utvecklingsprojekt för ett i 1 mom. avsett projekt för vilket en annan myndighet kan bevilja statsandel eller statsunderstöd med stöd av någon annan lag eller ur anslag som i statsbudgeten anvisats för något annat ändamål, skall inrikesministeriet före beviljandet av stödet höra denna myndighet.

Om en kommun som berörs av en ändring i kommunindelningen har satt i 1 mom. avsett stöd som villkor för ändringen, kan ändringen i kommunindelningen göras endast om stöd beviljas.

Inrikesministeriet beslutar om utbetalning av stödet samtidigt som det beslutar om ändringen i kommunindelningen.

Denna paragraf tillämpas på ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av 2003, 2004 eller 2005.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 129/2001
FvUB 22/2001
RSv 174/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.